Karhunrahkan osayleiskaava - Akaan kaupunki

Karhunrahkan osayleiskaava

ABO Wind Oy ja Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimi ovat neuvotelleet tuulivoiman tuotantoalueen rakentamishankkeesta Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä tuulivoima-alueeksi. Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2018 § 244 hyväksynyt ABO Wind Oy:n ja Akaan kaupungin välisen kaavoitussopimuksen ja päättänyt käynnistää Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan.

Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry.

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristö-vaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6.2019 – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta.

Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat olleet käsittelyssä marraskuussa 2020 elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavaluonnosvaiheen aineisto, joka sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, lisätään kaavoituksen nettisivuille, kun aineisto asetetaan julkisesti nähtäville

 

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta (/-ohjelmasta)

Osayleiskaavan edetessä tälle sivustolle lisätään kaavoitusprosessiin liittyvää aineistoa.

 

7/2020 YVA- ja kaavaselostuksen aikataulu

Pirkanmaan ELY keskus, ABO Wind Oy, Akaan kaupunki ja AFRY pitivät antoisan työpalaverin kesäkuussa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavaluonnos julkaistaan nähtäville ja kommentoitavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 8/2020: Seurantaryhmän kokous
  • 9/2020: YVA- ja kaava-asiakirjojen valmistelua Akaan kaupungissa

Selostuksessa esitetään eri hankevaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset. Selostuksessa huomioidaan myös viimeisimmät tuulivoiman infraäänen vaikutuksia koskevat tutkimustulokset, jotka julkistettiin kesäkuussa 2020.