Karhunrahkan osayleiskaava

ABO Wind Oy ja Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimi ovat neuvotelleet tuulivoiman tuotantoalueen rakentamishankkeesta Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä tuulivoima-alueeksi. Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2018 § 244 hyväksynyt ABO Wind Oy:n ja Akaan kaupungin välisen kaavoitussopimuksen ja päättänyt käynnistää Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan.

Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry.

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristö-vaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6.2019 – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta.

Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat käsittelyssä marraskuun aikana elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavaluonnosvaiheen aineisto, joka sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, lisätään kaavoituksen nettisivuille, kun aineisto asetetaan julkisesti nähtäville

 

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta (/-ohjelmasta)

Osayleiskaavan edetessä tälle sivustolle lisätään kaavoitusprosessiin liittyvää aineistoa.

 

7/2020 YVA- ja kaavaselostuksen aikataulu

Pirkanmaan ELY keskus, ABO Wind Oy, Akaan kaupunki ja AFRY pitivät antoisan työpalaverin kesäkuussa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavaluonnos julkaistaan nähtäville ja kommentoitavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 8/2020: Seurantaryhmän kokous
  • 9/2020: YVA- ja kaava-asiakirjojen valmistelua Akaan kaupungissa

Selostuksessa esitetään eri hankevaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset. Selostuksessa huomioidaan myös viimeisimmät tuulivoiman infraäänen vaikutuksia koskevat tutkimustulokset, jotka julkistettiin kesäkuussa 2020.