Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Vuoritien asemakaavan muutos

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Ehdotusvaihe

Saapuneen palautteen, tehtyjen selvitysten ja käytyjen neuvottelujen perusteella kaavaratkaisua muutettiin. Kaupalliset palvelut rajattiin koskemaan ainoastaan Vuoritien eteläpuolista korttelia 204, jossa ei ole pilaantunutta maaperää. Vuoritien pohjoispuoliselle alueelle osoitettiin retkeily- ja ulkoilualuetta, jonne voidaan sijoittaa maastopyörärata. Osa korttelista 204 kaivettavista maista on tarkoitus sijoittaa tälle alueelle.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 hyväksynyt kaavaehdotuksen. Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotusvaiheen aineisto; kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat julkisesti nähtävillä 16.9 – 18.10.2021 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 10.2.2021 hyväksynyt kaavaluonnoksen. Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineisto; kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat olleet julkisesti nähtävillä 18.2 – 22.3.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

OAS-vaihe

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). OAS on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Nahkialan alueella Satamatien ja Helsinki-Vaasa moottoritien risteyksessä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu pistekatkoviivalla oheiseen opaskarttaan. Suunnittelualue koskee osaa kiinteistöistä 20-402-2-85 ja 20-402-2-92.

Kartta: Akaan kaupungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.