Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta johtaa ja valvoo kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueella siten kuin hallintosäännössä
säädetään. Lisäksi elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät.

Elinvoimalautakunnan erityistehtäviä ovat:

 • kaavoituskatsauksen laatiminen (MRL 7 §)
 • kaavaluonnoksen laatiminen ja hyväksyminen
 • merkitykseltään vähäisen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 52 §)
 • vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 50 §)
 • rakentamiskehotuksen antaminen (MRL 97 §)
 • rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä (MRL 53 §)
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset erilliset tonttijaot, tonttijakojen muutokset ja asemakaavan yhteydessä hyväksyttävät tonttijaot
 • poikkeamisluvat (MRL 171§)
 • suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 §)
 • lykkäyksen myöntäminen rakennuspaikkojen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvoitteen täyttämisestä
 • vastaa kiinteistönmuodostamislaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä
 • joukkoliikennettä koskevat asiat
 • työllisyyspolitiikasta vastaaminen
 • laissa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta
  kokeilusta kunnalle määrätyt tehtävät

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinoasioissa elikeinopäällikkö ja rakennusvalvonnan asioissa rakennustarkastaja. Elinvoimalautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajat:

elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Saila Kallioinen (SDP)
varapuheenjohtaja Mika Pajasmaa (KOK)

Elinvoimalautakunta 2017 – 2021