Elinvoimalautakunta - Akaan kaupunki

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta johtaa ja valvoo kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueella siten kuin hallintosäännössä
säädetään. Lisäksi elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät.

Elinvoimalautakunnan erityistehtäviä ovat:

 • kaavoituskatsauksen laatiminen (MRL 7 §)
 • kaavaluonnoksen laatiminen ja hyväksyminen
 • merkitykseltään vähäisen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 52 §)
 • vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 50 §)
 • rakentamiskehotuksen antaminen (MRL 97 §)
 • rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä (MRL 53 §)
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset erilliset tonttijaot, tonttijakojen muutokset ja asemakaavan yhteydessä hyväksyttävät tonttijaot
 • poikkeamisluvat (MRL 171§)
 • suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 §)
 • lykkäyksen myöntäminen rakennuspaikkojen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvoitteen täyttämisestä
 • vastaa kiinteistönmuodostamislaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä
 • joukkoliikennettä koskevat asiat
 • työllisyyspolitiikasta vastaaminen
 • laissa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta
  kokeilusta kunnalle määrätyt tehtävät

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinoasioissa elikeinopäällikkö ja rakennusvalvonnan asioissa rakennustarkastaja. Elinvoimalautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajat:

elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Harri Rantala (SDP)
varapuheenjohtaja Anni Määttä (KOK)

Elinvoimalautakunta 2021 – 2025

 

Elinvoimalautakunnan alustava kokousaikataulu. Muutokset ovat mahdollisia.

ke 20.1.2021
ke 10.2.2021
ke 3.3.2021
ke 14.4.2021
ke 12.5.2021
ke 2.6.2021
ke 18.8.2021
ke 15.9.2021
ke 13.10.2021
ke 3.11.2021
ke 8.12.2021