Syyslukukausi alkaa – tervetuloa kouluun!

Uutinen julkaistu 7.8.2020

Oheinen tiedote on jaettu Wilmassa huoltajille

Koulujen lukuvuosi alkaa Akaassa keskiviikkona 12.8.2020 lähiopetuksena. Noudatamme tarkasti asiantuntijoiden, viranomaisten ja Akaan kaupungin johtoryhmänkin ohjeita ja suosituksia taataksemme mahdollisimman turvallisen koulunkäynnin kaikille ja torjuaksemme tartuntariskiä.

Oheisessa ohjeistuksessa on tiivistetysti koottu Valtioneuvoston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen perusopetukselle annetuista ohjeista ne kohdat, jotka koskevat huoltajia. Koulukohtaisia käytäntöjä koskevat suunnitelmat lähetetään Wilman kautta myöhemmin.

Kontaktien määrän minimointi edelleen tärkeää

Tarvittaessa muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Kukin koulu määrittelee omaan tilanteeseensa ja koulussa käytössä oleviin tiloihin sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Toiminnassa minimoidaan tarpeettomien kontaktien määrää ryhmien välillä.  Sään salliessa hyödynnetään myös ulkotiloja.

Vuosiluokilla 7 – 9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmässä on oppilaita eri luokilta, pyritään hygieniaohjeilla, mahdollisella tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja jatketaan

Lievästikään sairaan lapsen tai nuoren ei pidä tulla kouluun. Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas joko siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa tai hänen tulee lähteä kotiin. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla myös kouluun tullessa, sieltä lähtiessä ja kotiin tullessa. Käsihygieniaan kiinnitetään erityisesti huomiota ruokailun yhteydessä.

Lapsia ja nuoria ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
Kouluja siivotaan tehostetusti.

Vanhempainillat ja kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kukin koulu tiedottaa huoltajia syksyn aikana siitä, miten vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti ja turvallisuus huomioiden.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää lasten ja nuorten oppimisen varmistamiseksi. Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, Wilman ja muiden etäyhteyksien avulla.

Riskiryhmään kuuluvat oppilaat

Riskiryhmään kuuluvan oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslain 18 §:n mukaan toisin. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta.  Näissä tapauksissa tulee olla myös suoraan lapsen kouluun yhteydessä. Opetusjärjestelyt suunnitellaan koulun kanssa siten, että lapsen oikeuden oppimiseen rajoittaminen on tarkkarajaista, tarkoituksenmukaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista.

Koronatilannetta seurataan ja muutoksia voidaan tehdä nopeasti

Mikäli epidemiatilanne pysyy rauhallisena, kouluvuosi voi jatkua kohtuullisen normaalina. Varaudumme Akaan kasvatus- ja opetuspalveluissa kuitenkin siihen, että epidemia voi syksyn aikana laajentua. Laadimme parhaillaan tarkkoja suunnitelmia, miten opetus kussakin tilanteessa järjestettäisiin. Akaan kaupunki seuraa koronatilannetta jatkuvasti ja mikäli tilanne muuttuu, koulujen toimintatapaa voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa nopeasti.

Koulut tiedottavat erikseen suoraan koteihin ensimmäisten koulupäivien alkamis- ja päättymisajoista.

Lisätiedot:

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto, tero.kuusisto@akaa.fi tai koulujen rehtorit