Sopimusasiat erotilanteissa - Akaan kaupunki

Sopimusasiat erotilanteissa

Kun vanhemmat eroavat, on suositeltavaa, että vanhemmat miettivät yhdessä lapsen arjen järjestelyitä ja laativat tarvittaessa sopimukset huollosta, asumisesta, elatuksesta ja lapsen oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa.

Lasta koskevissa sopimusasioissa sopijaosapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvojan tehtävänä on ohjata ja tukea vanhempia löytämään sovinnolliset ratkaisut lapsen asioissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin tuomioistuimen päätös.

Lapsen huoltoa ja tapaamisia koskevassa asiassa vanhempien on ennen sopimusten laatimista selvitettävä lapsensa mielipide ja toivomukset. Selvittäminen on hyvä tehdä keskustellen lapsen kanssa, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Sovittaessa lapsen asioista vanhempien on hyvä muistaa, että lähtökohtana on lapsen etu.

Vanhempien on hyvä neuvotella ennen lastenvalvojan tapaamista sopimuksen sisällöstä. Lapsen asioista sopiessa vanhemmat voivat käyttää apuna ns. vanhemmuussuunnitelmaa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia siitä, miten he eron jälkeen jakavat vanhemmuuttaan sekä vastuutaan lapsensa hyvinvointiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Vaikka vanhemmat olisivat erimieltä jostain lastaan koskevan asian sopimisesta, voivat vanhemmat varata ajan lastenvalvojalle sovintoratkaisun löytämiseksi, tai hakeutua perheasioiden sovitteluun. Perheasioiden sovittelussa vanhemmilla on mahdollisuus saada apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa tilanteissa, joissa omat yritykset eivät ole tuottaneet tulosta tai joissa puhevälejä ei ole. Sovittelussa vanhempia autetaan jäsentämään mistä asioista heidän on tarpeen sopia, kun lapsella on kaksi kotia.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, he voivat viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Myös tuomioistuimessa asia voidaan ratkaista sovintomenettelyssä.

Sopimusasioissa vanhemmat tulevat yhdessä varatulle ajalle. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, eikä heillä ole tämän vuoksi mahdollista asioida yhdessä, molemmat voivat asioida oman kotikuntansa lastenvalvojalla.

Tiedoksi vanhemmille:

Kun varaat ajan, muista ilmoittaa varatusta ajasta toiselle vanhemmalle. Jos joudut perumaan tai muuttamaan aikaa, muistathan ilmoittaa ajan perumisesta myös toiselle vanhemmalle, sillä peruutus koskee teitä molempaa.