Lapsen elatus - Akaan kaupunki

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, huolehtii muualla asuva vanhempi elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Tarkemmat säännökset asiasta löydät lainsäädännöstä Laki lapsen elatuksesta.

Elatussopimus

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta keskenään joko suullisesti tai kirjallisesti. Vanhempien keskinäinen sopimus ei ole täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen. Se ei myöskään oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää maksamaansa elatusapua verotuksessa.

Jotta sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, täytyy se olla lastenvalvojan vahvistama. Lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen, jos vanhemmat ovat sen sisällöstä yhtä mieltä. Lisäksi sopimuksen tulee olla lapsen edun mukainen ja maksavan vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella kohtuullinen. Sopimus laaditaan oikeusministeriön vahvistamalle kaavakkeelle.

Elatusavun määrän arvioinnissa voidaan käyttää apuna oikeusministeriön laatimaa ohjetta. Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman internetissä elatusapulaskurilla.

Elatusavusta neuvoteltaessa lastenvalvojan tapaamisella olisi hyvä olla mukana täytetty varallisuusselvitys sekä asiapaperit tuloista, menoista ja varallisuudesta samoin kuin lapsen kuluista.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sopimuksella vahvistettua tai oikeuden määräämää elatusapua voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta sekä olosuhteissa tapahtuneita muutoksia.

Elatusavun indeksimuutos

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksimuutos perustuu lakiin ja se voi korottaa tai laskea elatusavun määrää. Elatusvelvollisen vanhemman tulee lähtökohtaisesti itse huomioida kalenterivuosittain voimaan tuleva muutos elatusapua maksaessaan.

Lisätietoja indeksimuutoksista saat lastenvalvojalta.

Koulutusavustus

Vanhempien ensisijainen elatusvastuu päättyy lähtökohtaisesti lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lain mukaan lapsella on kuitenkin oikeus saada 18 vuotta täytettyäänkin koulunkäynnin perusteella koulutusavustusta, jos se katsotaan kohtuulliseksi.

 Koulutusavustussopimus voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona esimerkiksi lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi. Koulutuskustannuksiin luetaan lapsen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustuksen määrään ei voida kuitenkaan sellaisenaan soveltaa elatusapua koskevia säännöksiä.

Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen kanssa asuva vanhempi. Täysi-ikäisenä lapsi edustaa itse itseään.  Hän voi myös hakea koulutusavustusta oikeuden kautta. Koulutusavustus suoritetaan täysi-ikäisen lapsen omalle tilille.

Elatustuki

Elatustukea maksaa Kela. Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Elatustukea voidaan hakea silloin, kun elatusavun maksaja on jättänyt avun maksamatta tai silloin, kun elatusavun maksajalla on puutteellinen elatuskyky. Elatustukea voidaan maksaa myös sillä perusteella, että lapsen isyys on selvittämättä.