Lapsen huoltajuus - Akaan kaupunki

Lapsen huoltajuus

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla on oikeus päättää muun muassa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta. Huoltajan tehtävistä on säädetty laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, vastaavat he yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä sekä tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Yhteishuoltajuuden sijasta vanhemmat voivat päättää myös, että toiselle vanhemmalle tulee yksinhuoltajuus. Tällöin vain toinen vanhemmista on huoltaja, jolloin hän voi tehdä yksin kaikki lasta koskevat päätökset esim. hoidosta, asuinpaikasta ja terveydenhuollosta. Yksinhuoltajuudessa myös tiedonsaantioikeus on vain huoltajalla, ja toinen vanhempi saa tietoja vain erikseen huoltajan antamalla luvalla.

Huoltomuodolla ei ole vaikutusta kummankaan vanhemman sosiaaliturvaan. Lapsen huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus tavata kumpaakin vanhempaansa. Yhteishuolto ei merkitse lapsen menojen tasaamista puoliksi tai lapsen asumista puoliksi kummankin vanhemman luona.

Huollon muut vaihtoehdot

Yhteishuoltajina olevat vanhemmat voivat sopia huoltajien välisestä tehtävien jaosta. Tämä tarkoittaa, että vanhemmilla säilyy yhteishuoltajuus, mutta joistakin asioista toinen huoltaja saa päättää yksin (huollon tehtävien jako).

Jos lapsi on toisen vanhemman yksinhuollossa vanhemmat voivat sopia, että myös huollosta erotetulla vanhemmalla säilyy oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta (tiedonsaantioikeus).

Vanhemmat voivat yhdessä muun henkilön kanssa sopia, että lapsen huolto uskotaan vanhempien tai toisen vanhemman ohella kyseiselle henkilölle (oheishuoltajuus).