Lapsen tapaamisoikeus - Akaan kaupunki

Lapsen tapaamisoikeus

Vanhemmat voivat keskinäisellä tai lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella sopia siitä, minkälaisin järjestelyin lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu.
Tapaamisoikeudesta sovittaessa on hyvä sopia normaalin viikkorytmin ohella lomien ja juhlapyhien vietosta. Tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi muusta yhteydenpidosta sekä lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa myös tapaamismatkakulujen jakamisesta.

Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle.

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi määrätä, että lapsen ja vanehmman väliset tapaamiset toteutetaan tuettuina tai valvottuina taikka että tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvotut vaihdot). Sopimus voidaan vahvistaa, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä. Tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua.

Lisätietoja valvotuista ja tuetuista tapaamisista saat lastenvalvojalta.

Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tapaamisoikeus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä.