Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin - Akaan kaupunki

Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin

Neuropsykiatrisista häiriöistä käytetään usein nepsy-nimitystä. Nepsy-häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka liittyvät aivojen rakenteeseen tai toimintaan. Ne ilmenevät usein osittain perinnöllisinä. Yleisimpiä diagnoosinimikkeitä ovat mm. ADHD/ADD, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö ja Tourette. Ne ilmenevät kullekin häiriölle tyypillisenä toimintatapana ja käyttäytymisenä.

Nepsy-vaikeudet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen. Nepsy-häiriöihin liittyy usein myös unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

On yksilöllistä, miten oireet ilmenevät ja kuinka voimakkaita ne ovat. Myös ympäristö ja ikäkausi vaikuttavat ilmenemiseen. Tämän vuoksi tuen muodot tulee miettiä yksilöllisesti.
Kaikilla ihmisillä on jossain määrin nepsy-piirteitä, eivätkä ne aina johda diagnoosiin. Mikäli piirteet aiheuttavat huomattavia haasteita arjessa, voidaan tarvittaessa selvittää, täyttyykö neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiset kriteerit. Joskus samankaltaisia oireita voivat tuoda esim. haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet tai traumat. Neuropsykiatrisen diagnoosin voi asettaa ainoastaan lääkäri.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä