Kuljetuspalvelut Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella - Akaan kaupunki

Kuljetuspalvelut Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu. Kuljetuspalvelun myöntäminen perustuu yksilöllisen palvelutarpeen arviointiin. Matkoja myönnetään pääsääntöisesti enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja voi tehdä oman asuinkunnan alueella.

Akaan kaupunki ja Urjalan kunta ovat tehneet sopimuksen kuljetuspalveluiden järjestämisestä Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksen (KUOHKE) kanssa. Tuomi Logistiikan taksit ja invataksit hoitavat kuljetuspalvelumatkat Akaan ja Urjalan alueella.

Katso lisää sivulta: https://akaa.fi/tukea-arkeen/asiakasohjaus/apua-kulkemiseen-akaassa-ja-urjalassa/

 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaisille kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asiointi- ja vapaa-ajan matkojen osalta asuinkunnan ja  naapurikuntien alueella. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti.  Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista säädetään vammaispalvelulaissa ja vammaispalveluasetuksessa.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut edellyttävät vaikeavammaisuutta. Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Ikääntymisestä johtuva liikkumiskyvyn aleneminen ei oikeuta vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin, vaan taustalla on oltava pitkäaikainen tai pysyvä vamma tai sairaus.

Liitä hakemukseen:

Lääkärinlausunto, josta ilmenee liikkumista vaikeuttavat vammat ja/tai sairaudet.

Työ- tai opiskelumatkoja haettaessa liitteeksi tarvitaan todistus opiskelusta tai työssä käymisestä.