Matematiikka - Akaan kaupunki

Matematiikka

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780/oppiaine/466344

MATEMATIIKKA VUOSILUOKILLA 1-2

Vuosiluokilla 1-2 Matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle.

Matematiikan opiskelun päämäärä: matemaattinen ajattelu

Tavoitteet T1-T4 poikkileikkaavat kaikkea matemaattista toimintaa vuosiluokilla 1-2. Oppilaan matemaattisen työskentelyn tulisi aina pyrkiä kohti näitä päämääriä.

 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas innostuu ja kiinnostuu matematiikasta.

2. lk

Oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva sekä itseluottamus oppijana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Ajattelun taidot
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S3 Geometria ja mittaaminen
 • S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

 

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilaalle kehittyy taito tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta.

2. lk

Oppilaalle kehittyy taito tulkita ja hyödyntää havaintojaan eri tilanteissa matematiikan näkökulmasta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Ajattelun taidot
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S3 Geometria ja mittaaminen
 • S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Monilukutaito (L4)

 

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas rohkaistuu esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti.

2. lk

Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Ajattelun taidot
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S3 Geometria ja mittaaminen
 • S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee kuvailemaan ja havainnollistamaan välineillä omaa päättelyään ja ongelmanratkaisuaan.

2. lk

Oppilas kuvaa omaa päättelyään ja ongelmanratkaisuaan usealla tavalla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Ajattelun taidot
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S3 Geometria ja mittaaminen
 • S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 

Matemaattiset perustiedot ja -taidot

Tavoitteet T5-T8 sisältävät ne perustiedot ja -taidot, joita oppilas tarvitsee voidakseen toimia ja työskennellä matemaattisesti.

 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk
Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja.
2. lk
Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot
• Vertailu (<, >, =)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Lukumäärä, lukusana ja numeromerkintä
• Lukujono
• Lukujen 1-10 hajotelmat
• Yhteen- ja vähennyslasku, summa- ja erotusmuodot (+, -, =)
• Vaihdannaisuus ja liitännäisyys yhteenlaskussa
• Lukujen parillisuus ja monikerrat
S3 Geometria ja mittaaminen
• Kappaleet ja tasokuviot
• Suureet: pituus, massa, tilavuus ja aika
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
• Taulukot ja pylväsdiagrammit
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot
• Vertailu (<, >, =)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Lukumäärä, lukusana ja numeromerkintä
• Lukujono
• Lukujen 1-10 hajotelmat
• Yhteen- ja vähennyslasku, summa- ja erotusmuodot (+, -, =)
• Vaihdannaisuus ja liitännäisyys yhteenlaskussa
• Lukujen parillisuus, monikerrat ja puolittaminen
• Kertolaskun käsite konkretian avulla, kertolaskun merkintä (•), kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
• Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin
S3 Geometria ja mittaaminen
• Kappaleet ja tasokuviot
• Suureet: pituus, massa, tilavuus ja aika
• Mittayksiköt: metri, senttimetri, kilogramma, gramma, litra ja desilitra
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
• Taulukot ja pylväsdiagrammit

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas hallitsee lukukäsitteen lukualueella 0-20 ja tutustuu kymmenjärjestelmän periaatteeseen.

2. lk

Oppilas hallitsee lukukäsitteen lukualueella 0-100 ja ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
  • Lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välinen yhteys
  • Lukujen käyttö eri tilanteissa: esimerkiksi lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
  • Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä.
  • Lukujonotaidot
  • Vertailu
  • Tutkitaan lukujen ominaisuuksia, kuten parillisuutta ja monikertoja.
  • Lukujen 1-10 hajotelmat
  • Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

 

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk
Oppilas ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun periaatteen.
2. lk
Oppilas osaa hyödyntää yhteen- ja vähennyslaskun ominaisuuksia ja tutustuu kertolaskun periaatteeseen ja ominaisuuksiin.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Yhteen- ja vähennyslaskujen konkretisointi kehollisesti, välinein sekä kuvin
• Lukujen summa- ja erotusmuodot
• Lukujen 1-10 hajotelmat
• Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-20.
• Tutkitaan yhteenlaskun vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-100
• Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
• Yhteenlaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
• Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10.
• Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.
• Tutkitaan kertolaskun vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk
Oppilaalle kehittyy sujuva peruslaskutaito lukualueella 0-20. Hän tutustuu erilaisiin päässälaskustrategioihin.
2. lk
Oppilaalle kehittyy sujuva peruslaskutaito lukualueella 0-100. Hän käyttää erilaisia päässälaskustrategioita.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Lukujen 1-10 hajotelmat
• Yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-20
• Tutustutaan erilaisiin päässälaskustrategioihin, esimerkiksi tuplat ja melkein tuplat, kymmeneksi täydentäminen ja kymmenylitys, analogiat.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt
S2 Luvut ja laskutoimitukset
• Yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0-100
• Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

Matemaattisten taitojen soveltaminen arjessa

Tavoitteet T9-T12 sisältävät sen käytännön toiminnan, jossa käytetään jo hallussa olevia matemaattisia perustietoja ja –taitoja päämäärän saavuttamiseksi.

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tutustuu mittaamisen periaatteeseen.

2. lk

Oppilas ymmärtää mittaamisen periaatteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Geometria ja mittaaminen
  • Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.
  • Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita.
  • Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
  • Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
  • Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuvioita myös luokitellaan.

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk
Oppilas tutustuu mittaamisen periaatteeseen.
2. lk
Oppilas ymmärtää mittaamisen periaatteen.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Geometria ja mittaaminen
• Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
• Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika.
• Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Geometria ja mittaaminen
• Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
• Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
• Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma, sekä litra ja desilitra.
• Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tutustuu yksinkertaisiin taulukoihin ja pylväsdiagrammeihin.

2. lk

Oppilas osaa laatia ja tulkita yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S4 Tietojen käsittely ja tilastot

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas osaa toimia vaiheittaisen toimintaohjeen mukaan.

2. lk

Oppilas osaa laatia vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimia ohjeen mukaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Ajattelun taidot

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Matematiikan oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen. Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta.

 

Oppimisen kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa ovat

 • edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa
 • edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä
 • edistyminen laskutaidon sujuvuudessa
 • edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa
 • edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa.

 

MATEMATIIKAN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKILLA 1-2

Vuosiluokkaistamisesta huolimatta matematiikan sisältöjä tulee tarkastella jatkumona, “kaarena”, jossa asiat rakentuvat toinen toistensa varaan. Matemaattisia ilmiöitä ja käsitteitä sekä niiden välisiä yhteyksiä toisiinsa voidaan tutkia ja ihmetellä laajemmin kuin osaamista vuosiluokalla vaaditaan. Tutkitaan myös vuosiluokan sisältöjen yhteyksiä toisiinsa. Pidetään matematiikan maailma ja kieli lapsille avoinna.

Konkretia on keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä, myös asiaan uudelleen palattaessa.

 

S1 Ajattelun taidot

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.  Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

 

S2   Luvut ja laskutoimitukset

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.  Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

1. lk2. lk
• Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja.
• Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden.
• Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä.
• Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa järjestykseen.
• Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta ja monikertoja.
• Perehdytään lukujen 1-10 hajotelmiin.
• Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
• Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
• Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-20.
• Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
• Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
• Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
• Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja.
• Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden.
• Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä.
• Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa järjestykseen.
• Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista.
• Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
• Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
• Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-100.
• Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
• Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.
• Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
• Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10.
• Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.
• Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.

 

S3 Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

1. lk2. lk
• Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.
• Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
• Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita.
• Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
• Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate
• Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika.
• Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
• Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.
• Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
• Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita.
• Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
• Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuvioita myös luokitellaan.
• Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
• Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
• Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
• Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

 

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

 

 

MATEMATIIKAN OPETUKSESSA PAINOTETTAVIA LAAJA-ALAISEN OPPIMISEN TAITOJA

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
 • Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa.
 • Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan.
 • Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia.
 • Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
 • Oppilaita rohkaistaan kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.
 • Vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
 • Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista.

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin.
 • Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen.

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Oppilaat harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.

 

Monilukutaito (L4)

 • Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.
 • Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.
 • Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille.
 • Oppilaalle kehittyy taito käsitellä arkeen liittyen numeerista informaatiota.
 • Opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä.

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja.
 • Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä.
 • Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Oppilaita ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.
 • Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita.