Vuosiluokka 2 - Akaan kaupunki

Vuosiluokka 2

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Ajattelun taidot

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

S3 Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T1 S1, S2, S3, S4 L1, L3, L5
T2 S1, S2, S3, S4 L4
T3 S1, S2, S3, S4 L2, L4, L5
T4 S1, S2, S3, S4 L1, L4, L6
T5 S1, S2, S3, S4 L1, L4
T6 S2 L1, L4
T7 S2 L1, L4
T8 S2 L1, L4
T9 S3 L1, L4, L5
T10 S3 L1, L4
T11 S4 L4, L5
T12 S1 L1, L2, L4, L5

 

Vuosiluokan tavoitteet

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • lukualue 0-100
 • kertolaskun käsite
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • vaihdannaisuus ja liitännäisyys kertolaskussa
 • murtoluvun käsitteen pohjustaminen

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate

Painotusalueet:

 • syvennetään ensimmäisen luokan painoalueita
 • tilavuus ja massa

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan