Äidinkieli ja kirjallisuus - Akaan kaupunki

Äidinkieli ja kirjallisuus

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780/oppiaine/466340

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780/oppiaine/466341

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKILLA  1-2 

 

Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi.  Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin.  Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä.  Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle.  Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. 

 

Vuorovaikutustilanteissa toiminen 

 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk 

Oppilas osallistuu monenlaisiin vuorovaikutustilanteisiin omassa ryhmässään. 

2. lk 

Oppilas osaa toimia monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin 


Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas tutustuu erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja niissä tarvittaviin yhteistyötaitoihin. 

2. lk 

Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa kehittäen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 

 

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk 

Oppilas kehittää ilmaisuaan leikin ja 
draaman kautta. 

2. lk  

Oppilas ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 

 

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk 

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätapoja koulun arjessa. 

2. lk 

Oppilas rakentaa myönteistä viestijäkuvaansa ja ymmärtää erilaisten viestintätapojen vaikutuksia lähiympäristössään. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 

 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas oppii lukemaan ja kehittää lukutaitoaan. 

2. lk  

Oppilas vahvistaa luku- sekä luetunymmärtämistaitojaan. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S2 Tekstien tulkitseminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas innostuu kuuntelemaan, lukemaan ja tarkastelemaan ohjatusti monenlaisia tekstejä ja kirjallisuutta. Hän laajentaa sana- ja käsitevarastoaan. 

2. lk  

Oppilas tarkastelee monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita. Hän laajentaa sana- ja käsitevarantoaan. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S2 Tekstien tulkitseminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Monilukutaito (L4) 

 

 

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas tutustuu tiedon hankinnan tapoihin ja erilaisiin tietolähteisiin. 

2. lk 

Oppilas harjoittelee hakemaan tietoa erilaisista lähteistä. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S2 Tekstien tulkitseminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas innostuu kuuntelemaan ja lukemaan lastenkirjallisuutta ja monenlaisia tekstejä. 

2. lk  

Oppilas hankkii tietoa ja lukuelämyksiä lukemalla lastenkirjallisuutta ja monenlaisia tekstejä sekä jakamalla lukukokemuksiaan. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S2 Tekstien tulkitseminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 

 

Tekstien tuottaminen 

 

T9 Rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja kuvata kokemuksiaan sekä kertoa tarinoita suullisesti ja kuvien avulla. 

2. lk 

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja kuvata kokemuksiaan sekä kertoa tarinoita suullisesti ja kirjoittamalla. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S3 Tekstien tuottaminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

 

T10 Ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas oppii kirjoittamaan tavuja, sanoja ja virkkeitä myös monimediaisissa ympäristöissä. 

2. lk  

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

S3 Tekstien tuottaminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

 

 

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas harjoittelee käsinkirjoittamisen taitoa ja tutustuu näppäintaitoihin. 

2. lk  

Oppilas vahvistaa käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja huomioiden oikeinkirjoittamisen perusasiat. Hän oppii suunnittelemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S3 Tekstien tuottaminen 

  

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

 

 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen.

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Hän oppii kielen tutkimista tukevat peruskäsitteet kuten sana, tavu, kirjain ja äänne.  Oppilas oppii vähitellen huomaamaan oman kielenkäyttönsä merkityksen vuorovaikutustilanteissa. 

2. lk  

Oppilas tuntee kielen peruskäsitteet. Hän tiedostaa erilaisia puhetapoja ja oppii vähitellen ymmärtämään oman kielenkäyttönsä merkityksen vuorovaikutustilanteissa. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas innostuu kartuttamaan luku- ja kuuntelukokemuksiaan. Hän tutustuu kirjaston käyttöön. 

2. lk  

Oppilas valitsee ja lukee itseään kiinnostavia monimuotoisia kirjoja ja tekstejä. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
 • Monilukutaito (L4) 

 

 

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa 

 

Hyvän osaamisen kriteeri 
1. lk  

Oppilas tutustuu oman kielen ja kulttuurin erityispiirteisiin. Hän oppii havainnoimaan kulttuurien moninaisuutta ja osallistuu pienten esitysten tekemiseen yhdessä muiden kanssa. 

2. lk  

Oppilas tiedostaa oman kielen ja kulttuurin arvon sekä oppii arvostamaan kulttuurista moninaisuutta. Hän osallistuu kulttuurin tuottamiseen yhdessä muiden kanssa. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt 

 • S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
 • Monilukutaito (L4) 
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1-2 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä kehityksessä.  

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat 

 • edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 
 • edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 
 • edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen 
 • edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista 

 

 

 

SUOMEN KIELEN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKILLA 1-2 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.  

 

S2 Tekstien tulkitseminen 

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. 

 

1. lk  2. lk 
 • Lukemaan oppiminen ja siinä tarvittavat käsitteet äänne, kirjain, tavu, sana, virke ja lopetusmerkki 
 • Monimuotoisten ympäristön tekstien havainnointi ja tulkitseminen, merkitykset ja rakenteet 
 • Kuvat, lastenkirjallisuus, yksinkertaiset tietotekstit, mediatekstit 
 • Sanojen ja sanontojen merkitykset sekä sanavalinnat teksteissä  
 • Käsitevarannon laajentaminen 
 • Erilaiset tavat ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä  
 • Kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni 
 • Tiedon etsintä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä 
 • Tiedon kertominen toisille 
 

 • Sujuva lukeminen ja siinä tarvittavat käsitteet äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva 
 • Tekstinymmärtämisen taidot ja strategiat 
 • Monimuotoisten ympäristön tekstien havainnointi ja tulkitseminen, merkitykset ja rakenteet 
 • Kuvat, lastenkirjallisuus, yksinkertaiset tietotekstit, mediatekstit 
 • Sanojen ja sanontojen merkitykset sekä sanavalinnat teksteissä  
 • Käsitevarannon laajentaminen 
 • Erilaiset tavat ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä  
 • Kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni 
 • Tiedon etsintä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä 
 • Tiedon kertominen toisille 
 • Lukukokemuksien jakaminen eri tavoin 
 •  tekstien sisällöistä keskusteleminen ja kertominen omin sanoin 

 

S3 Tekstien tuottaminen  

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. 

 

1. lk  2. lk 
 • Mielikuvituksen käyttäminen  
 • Tarinoiden kertominen  
 • Mielipiteiden kertominen 
 • Omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten kuvaaminen puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä 
 • Puhutun kielen muuntaminen kirjoitetuksi kieleksi 
 • Kertomiselle ja kuvaamiselle tyypilliset tekstuaaliset ja kielelliset piirteet, esimerkiksi aika, paikka ja kertomuksen perusrakenne 
 • Isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtäminen sekä niillä kirjoittaminen 
 • Näppäintaidot 
 • Oikeinkirjoitustaidon kehittäminen fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla 
 • Oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä 
 •  Tekstin tuottaminen 
 • Mielikuvituksen käyttäminen 
 • Tarinoiden kertominen 
 • Mielipiteiden kertominen 
 • Omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten kuvaaminen puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä 
 • Puhutun kielen muuntaminen kirjoitetuksi kieleksi 
 • Tekstin suunnittelu 
 • Kertomiselle ja kuvaamiselle tyypilliset tekstuaaliset piirteet, esimerkiksi aika, paikka ja kertomuksen perusrakenne omissa teksteissä 
 • Isoilla ja pienillä tekstauskirjaimilla kirjoittaminen 
 • Näppäintaidot 
 • Oikeinkirjoitustaidon kehittäminen fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla 
 • Oikeinkirjoituksen perusasioita omissa teksteissä ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.  Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. 

 

 

 

SUOMEN KIELEN OPETUKSESSA PAINOTETTAVIA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAITOJA 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 • Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. 
 • Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. 
 • Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla. 
 • Oppilaita rohkaistaan kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. 
 • Viritetään oppilaiden uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. 
 • Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. 
 • Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 • Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja.  
 • Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  
 • Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä.  
 • Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. 
 • Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 
 • Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. 
 • Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. 
 • Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. 
 • Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 
 • Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 • Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. 
 • Oppilaat harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan. 
 • Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä. 

 

Monilukutaito (L4) 

 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. 
 • Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. 
 • Oppilaita ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. 
 • Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. 
 • Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. 
 • Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. 
 • Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

 • Harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. 
 • Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.  
 • Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. 
 • Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. 
 • Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 • Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti.  
 • Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. 
 • Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät.  
 • Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä.   
 • Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita.