Ympäristöoppi - Akaan kaupunki

Ympäristöoppi

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780/oppiaine/428820

 

YMPÄRISTÖOPPI VUOSILUOKILLA 1-2

 

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä.  Leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen

Hyvän osaamisen kriteeri 1.-2. lk: Oppilas kiinnostuu ympäristöopin asioista ja toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan. Hän kokee ympäristöopin asiat merkityksellisiksi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas iloitsee ympäristöopin oppimisesta ja omasta osaamisestaan.

2. lk

Oppilas iloitsee uusista haasteista ja harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee, miten hän voi toimia kestävällä tavalla kouluyhteisössä.

 

2. lk

Oppilas harjoittelee, miten hän voi toimia kestävällä tavalla kouluyhteisössä ja lähiympäristössä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tutustuu lähiympäristöönsä tutkien, toimien, liikkuen ja retkeillen.

2. lk

Oppilas tutkii, toimii, liikkuu ja retkeilee lähiympäristössä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas ihmettelee ympäristöön liittyviä asioita ja osaa tehdä siihen liittyviä kysymyksiä.

2. lk

Oppilas ihmettelee ympäristöön liittyviä asioita ja käyttää yhteisiä pohdintoja tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tekee ohjatusti havaintoja ja kokeiluja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelee niiden tuloksia.

2. lk

Oppilas tekee havaintoja ja kokeiluja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen. Hän osaa esitellä tuloksiaan eri tavoin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee eliöiden, elinympäristöjen, ilmiöiden, materiaalien ja tilanteiden kuvailemista, vertailemista, luokittelemista ja nimeämistä.

2. lk

Oppilas kuvailee, vertailee, luokittelee ja nimeää monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee toimimaan turvallisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita.

2. lk

Oppilas toimii turvallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita sekä ymmärtää niiden perusteluita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tutustuu koulun teknologiaan. Hän kokeilee erilaisia laitteita yksin ja yhdessä.

2. lk

Oppilas tutustuu arjen erilaisiin teknologisiin laitteisiin. Hän rakentaa, keksii ja luo uutta yksin ja yhdessä toimien.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 

 

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee itseilmaisua ja toisten kuuntelemista.

2. lk

Oppilas pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän harjoittelee tunnetaitoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia tieto- ja viestintäteknologian välineitä tiedon hankkimiseen.

2. lk

Oppilas osaa ohjatusti taltioida ja esittää havaintojaan yksinkertaisilla tieto- ja viestintäteknologisilla välineillä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 

 

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.

2. lk

Oppilas jäsentää ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tutustuu pienen alueen karttoihin ja yksinkertaisiin kuviin ja malleihin.

2. lk

Oppilas ymmärtää kartan perusperiaatteet ja osaa tulkita yksinkertaisia kuvia ja malleja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)

 

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään.

2. lk

Oppilas ilmaisee itseään ja mielipiteitään ja osaa perustella näkemyksiään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S2 Kotona ja koulussa toimiminen
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • S4 Tutkiminen ja kokeileminen
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)

 

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä

Hyvän osaamisen kriteeri

1. lk

Oppilas tuntee terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä.

2. lk

Oppilas tuntee ikäkautensa kasvun ja kehityksen piirteitä. Hän pohtii elämän perusedellytyksiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu ja kehitys
 • S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 

Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1-2

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat

 • edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
 • edistyminen havaintojen tekemisessä
 • edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
 • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

 

YMPÄRISTÖOPIN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKILLA 1-2

S1 Kasvu ja kehitys

Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään. Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen. Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla.

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle.

 

YMPÄRISTÖOPIN OPETUKSESSA PAINOTETTAVIA LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAITOJA

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

 • Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa.
 • Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan.
 • Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia.
 • Vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
 • Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
 • Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää.
 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

 • Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen.
 • Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.
 • Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

 • Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita.
 • Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä.
 • Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu.
 • Oppilaat harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.
 • Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita.
 • Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.
 • Myös erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan.
 • Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan.
 • Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.

Monilukutaito (L4)

 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksia monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.
 • Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille.
 • Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.
 • Opetuksessa käytetään monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

 • Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä.
 • Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

 • Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.
 • Oppilaita rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

 • Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja.
 • Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.