Ilmoittautuminen kotiäänestykseen käynnissä - Akaan kaupunki

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen käynnissä

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16 Akaan keskusvaalilautakunnalle. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö, esim. kotihoidon henkilökunta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoitus voidaan tehdä joko kotiäänestyslomakkeella tai puhelimitse puh. 040 335 3227. Lomake löytyy sivuiltamme Kuntavaalit-osiosta.

Kotiäänestäjille ilmoitetaan etukäteen kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Etukäteistietona kotiäänestyspäivät taajamittain

Toijalan alue torstaina 3.6.2021 klo 9–15 välisenä aikana (ja mahdollisesti perjantaina 4.6.2021)
Viialan alue torstaina 3.6.2021 klo 12:00–18 välisenä aikana (ja mahdollisesti keskiviikkona 2.6.2021)

Kylmäkosken alue keskiviikkona 2.6.2021 klo 12.00–18.00 välisenä aikana.