Esiopetus - Akaan kaupunki

Esiopetus

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka sisältö perustuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, PL 14 §). Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetusta annetaan Arvo Ylpön koulun, Nahkialan koulun, Pappilan koulun, Viialan yhtenäiskoulun, Sontulan koulun ja Kylmäkosken koulun esiopetukselle varatuissa tiloissa. Esiopetusta on 20 tuntia viikossa eli 4 tuntia jokaisena koulupäivänä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta ja loma-aikoja. Lukukausi ja lomat ajoittuvat samoin kuin koululaisilla.

Esiopetuksesta vastaavat esiluokanopettajat apunaan koulutetut lastenohjaajat. Esiopetus on maksutonta ja lapset saavat päivittäin lämpimän aterian.

Iloista oppimista

Esiopetuksessa pyritään iloiseen ja leikinomaiseen oppimiseen. Keskeistä on oppia sosiaalisia taitoja, oppimisvalmiuksia ja omatoimisuustaitoja.

Samalla tutustutaan kouluun ja koulun käytäntöihin; eskarilaiset osallistuvat koulun yhteiseen toimintaan ja opettelevat koulun tapoja. Siirtyminen ensimmäiselle luokalle on luontevaa, koska kouluyhteisö on jo ennestään tuttu.

Ketkä ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen?

Esiopetukseen ovat oikeutettuja lukuvuonna 2022-2023 kaikki 6 -vuotiaat (vuonna 2016 syntyneet). Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7 -vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä 5-vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa tai lähettämällä hakulomakkeen koulutoimistoon. Hakulomakkeita saa kouluilta, koulutoimistosta sekä koulutoimiston Lomakkeet-sivuilta. Ilmoittautumisaika on 9.1 – 31.1.2023.

Lisätietoja saa koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Esiopetusta täydentävä toiminta aamuisin ja iltapäivisin

Esiopetusta täydentävä toiminta on perusopetuslain mukaista 1) aamu- ja iltapäivätoimintaa tai 2) jos aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-aika ei riitä, lapselle tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa erillisellä hakemuksella. Varhaiskasvatushakemus löytyy kunnan verkkosivuilta.

1). Akaan kaupungin koulutuslautakunta on 10.3.2016 § 18 päättänyt, että esioppilaiden täydentävä toiminta hoidetaan ensisijaisesti aamu- ja iltapäivätoimintamuotoisena kerhotoimintana lapsille samoissa eskarin tiloissa kuin itse esikoulukin. Toiminnasta vastaa koulun kasvatushenkilöstö. Toiminnassa olevat lapset saavat hoidossa ollessaan aamu- ja välipalan.

Toiminnasta peritään kunnassa noudatettavan aamu- ja iltapäivätoiminnan mukainen maksu.

2). Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodeissa, vaikka esiopetusryhmä toimii aina koulussa.  Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen välinen matka ei kuulu maksuttoman koulukuljetuksen piiriin paitsi vuorohoitoa tarvitsevien lasten osalta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivällä esiopetuksen apip -toiminnan jälkeen lapsen siirtyessä vuorohoitoyksikköön. Pääsääntöisesti esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on esioppilaille ja 1. ja 2. -luokan oppilaille erityisistä syistä tarjottavaa vuorohoitoa.

Toiminnasta peritään hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksu.

Kuljetukset

Esikoulukuljetukset toteutetaan yhdessä koulukuljetusten kanssa ja ne ovat yli 5 km matkalaisille maksuttomia. Kuljetusasioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä sivistysjohtajaan.