Kaupunginhallituksen 19.9.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 19.9.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 19.9.2023 ja teki seuraavat päätökset:

 

244 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

  • Salassapidettävä, JulkL §24, kohdat 17 ja 20

245 § Akaan kaupungin vastaus Pirkanmaan rakennustyö 63 Oy:n vaatimukseen/ haaste riita-asiassa, kirjallisen vastauksen antaminen

  • Salassapidettävä, JulkL §24, kohdat 17 ja 20

246 § Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos / vastine päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen

Kaupunginhallitus antoi asiasta esityslistan liitteenä olevan lausunnon

247 § Option käyttöönotto/Teknisen toimen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut / Puitesopimukset ajalle 1.1.2021 – 31.12.2023 + optiot 1+1v

Kaupunginhallitus hyväksyi yhden optiovuoden käyttöönoton suunnittelu- ja asiantuntijapalveluihin ajalle 1.1.2024-31.12.2024 kaikkien puitesopimustoimittajien kanssa.

248 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024/ Seuranta 6/2023

Kaupunginhallitus merkitsi toimenpideohjelmien seurannat tiedoksi ja lähettää ne edelleen valtuustolle tiedoksi.

249 § Arviointikertomus 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen lausunnon ja koonnin kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja lautakuntien lausunnoista ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

250 § Talousarvion 2023 2. muutos / Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle   kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 109.300 euron nettomenojen lisäyksen em. perusteilla ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

251 § Valtuustoaloite Sontulantiellä torin ja kirkon kohdalla sijaitsevien korotettujen suojateiden järkeistämiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että syksyn 2023 aikana tehdään esittelytekstin mukaiset toimenpiteet ja hidasteiden tarve tullaan selvittämään seuraavan katusuunnitelman yhteydessä. kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

252 § Nuorisovaltuuston edustajien valinta kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin

Kaupunginhallitus vahvisti nuorisovaltuuston päätöksen ja valitut edustajat sekä vie päätöksen edelleen valtuustolle tiedoksi:

Nuorisovaltuusto edustajat

– Kaupunginvaltuusto: Topi Rantanen, Otto Ihantola (Vara)

– Kaupunginhallitus: Elias Harju, Toivo Rusanen (Vara)

– Elinvoimalautakunta: Otto Ihantola, Mikael Lilvanen (Vara)

– Hyvinvointi –ja vapaa-aikalautakunta: Toivo Rusanen, Ismet Adam (Vara)

– Sivistyslautakunta: Ella Vesterinen, Topi Rantanen (Vara)

– Tekninen lautakunta: Mikael Lilvanen, Lauri Raunio (Vara)

253 § Muutosneuvottelujen käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää jatkuvan yhteistoimintamenettelyn tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus valtuutti samalla kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toteuttamaan kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan johdolla työantajan puolesta yhteistoimintamenettelyn sekä antamaan toteuttamista koskevat ohjeet ja aikataulut.

254 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi.

255 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Merkittiin tiedoksi.

256 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi.

257 § Varhaiskasvatuksen tilat

Kaupunginhallitus korjasi päätöstään 5.9.2023 § 235 ja ehdottaa valtuustolle kohdan yksi osalta, että:

varhaiskasvatuksen Viialan tilajärjestelyjen kustannukset hyväksytään seuraavasti ja valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyjen kustannusvaikutuksien muutoksen seuraavasti: sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle

12.000 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 39.800 euron määrärahan vähennyksen, yhteensä em. määrärahojen vähennys 27.800 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.