Kaupunginhallituksen 4.6.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 4.6.2024 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 4.6.2024 ja teki seuraavat päätökset:

161 § Valtatie 1 (S-Market) asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Valtatie 1 asemakaavamuutoksen ja kaavan laatijan vastineet.

162 § Akaa Areenan uuden katsomon hankinta, työryhmän nimeäminen

kaupunginhallitus nimesi Akaa areenan katsomohankintaa valmistelevaan työryhmään

 1. puheenjohtajaksi tekninen johtaja Jarmo Airaksinen
 2. sihteeriksi 6.8. alkaen rakennuttamispäällikkö Anni Syrjälä
 3. jäseneksi ja sihteeriksi 5.8. asti liikuntasihteeri Maria Pulkkinen
 4. jäseneksi kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhonen
 5. hallituksen edustajaksi Heli Einola-Virtasen
 6. luottamushenkilöedustajiksi Sami Rajalan ja Mika Rupposen

163 § Kilpailutuksen kriteerien hyväksyminen/Teknisen toimen pienet rakennustyöt 1.11.2024-31.12.2027 ja optio 1+1 vuotta

Kaupunginhallitus hyväksyi pienten rakennustöiden puitesopimuksen kilpailutuksen kriteerit esityksen mukaisesti

164 § Urakoitsijan valinta/ Akaan Toijalan sataman tankkauspisteen rakentaminen/ talousarviomuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että

 1. valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hankkeet Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet, Sataman alue 50 000€ määrärahan lisäyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 200 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.
 2. valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan tekninen lautakunta/kiinteät rakenteet ja laitteet / hankkeet Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet, Akaa pointin alue 50 000€ määrärahan vähennyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 50 000€ sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

165 § Elinvoimalautakunnan vastuualue/ Vuoden 2024 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvioon elinvoimalautakunnan vastuualueelle kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle 200.000 euron määrärahan lisäyksen työmarkkinatuen

kuntaosuuksiin sekä vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Kaupunginhallitus/ Maa-alueet/ Hankekohtaiset 50.000 euron määrärahan lisäyksen maanhankintaan ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

166 § Vuoden 2024 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset

167 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen, DC One Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja esityslistan liitteen mukaisen vuokrasopimuksen seuraavalla muutoksella:

Vuokrankorotus:

Vuokra tarkistetaan kunkin kalenterivuoden alussa, jos elinkustannusindeksi on edellisestä vuokran muutoksesta lukien muuttunut vähintään 10 %.

168 § Kaupungin rakentamattomien asuintonttien myyntiehdot ja -tapa

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja esityslistan liitteen mukaiset myynnille asetettavat ehdot ja tarjouskaupan periaatteet kaupungin omistamien rakentamattomien tonttien myynnille ja kohteet, jotka asetetaan julkisesti myytäviksi

169 § Valtuustoaloite/Vaneritehtaan alueen siivous, maaperän puhdistus ja maaperätutkimukset

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 1. merkitä elinvoimalautakunnan selvityksen tiedoksi ja
 2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

170 § Valtuustoaloite / Pärintien katuvalojen infra toteutetaan kuluvan vuoden 2024 aikana

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 1. merkitä teknisen lautakunnan selvityksen tiedoksi ja
 2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

171 § Akaa Areenan valvonta- ja asiakaspalvelut / kahden määräaikaisen hallimestarin perustaminen ajalla 1.8.2024 – 31.7.2025, kelpoisuusehtojen ja palkkauksen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti, että

 1. perustetaan kaksi hallimestarin sivistystoimen vapaa-aikapalveluiden tehtävätason liikuntapalvelut-tulosalueelle määräaikaisesti ajalla 1.8.2024 – 31.7.2025
 2. vahvistaa hallimestarin vakanssin kelpoisuusehdoksi tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon
 3. vahvistaa hallimestarin vakanssin tehtäväkohtaiseksi palkaksi TS:n palkkahinnoitteluryhmästä I (5 01 04 01 8) 2.297,22 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan TS:n mukaista ammattialalisää hyväksyttävän aikaisemman kokemuksen perusteella (enintään 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna

172 § Työterveyspalveluiden hintojen korotus 1.7.2024 lukien

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Terveystalo Oy:n ilmoittaman työterveyspalveluiden 3 prosentin suuruisen hinnankorotuksen 4.7.2024 lukien

173 § Akaan kaupunkikonsernin pankkipalvelujen hankinta ajalle 1.1.2025-31.12.2029

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat ja antaa talousjohtajalle yhdessä Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n edustajan kanssa oikeuden tehdä niihin teknisluonteisia muutoksia. Tarjouspyynnössä konsernitilin luottolimiitti määritellään olevan edelleen 4,0 miljoonaa euroa ja tytäryhtiöille suositellaan myönteisen päätöksen tekeminen konsernitiliin liittymisestä. Kaupunginhallitus päätti, että talousjohtaja voi hyväksyä esitetyn mukaisen tarjouspyynnön julkaistavaksi hankintaohjeiden mukaisesti.

174 § Jäsenen nimeäminen Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon

Kaupunginhallitus päätti:

 1. Hyväksyä Akaan kaupungin osalta edellä esitetyn jäsenten ja varajäsenten kiertojärjestyksen Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon.
 2. Todeta, että jäsenten ja varajäsenten nimeämistä valmistelee puolueiden piiritoimistot. Tampereen kaupungin yhteyshenkilö neuvotteluissa on apulaispormestari Ilkka Sasi.
 3. Todeta, että Akaan jäsenen nimeäminen tulee saada 12.6.2024 valtuustoon, koska työllisyysjaoston on tarkoitus aloittaa toimintansa elokuussa 2024.
 4. Esittää valtuustolle, että se nimeää jäsenen Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon.

175 § Toijalan virastokeskus Oy yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Toijalan virastokeskus Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

3) todeta, että yhtiössä tulee valmistautua vastikkeiden pienentämiseen sekä yhtiön alas ajamiseen

176 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2023 lopussa

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan luettelon tiedoksi valtuustolle ilmoituksena vuoden 2023 lopussa vireillä olleista valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.

177 § Vuonna 2023 tehdyt kuntalaisaloitteet

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuonna 2023 saapuneet kuntalaisaloitteet 1-3:

 1. Kuntalaisaloite: Hämeentie – Työmiehenkatu – Nahkatehtaantie risteysturvallisuuden parannus
 2. Kuntalaisaloite/ Kukkaistutukset Kylmäkosken kylälle
 3. Kuntalaisaloite/Korotettu suojatie / ajohidaste Turuntie – Koulukatu risteys.

Valtuusto toteaa, että aloitteet kuuluvat teknisen lautakunnan toimivaltaan

178 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi

179 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Merkittiin tiedoksi

180 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

181 § Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle,  jotta saadaan lakimiehen kommentit ennen kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksymistä.

182 § Tilapäisen valiokunnan perustaminen valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista

Maija Toivonen ehdotti Sami Rajalan, Inka Lopin ja Mika Setälän kannattamana, että tilapäisen valiokunnan perustaminen otetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2024 § 159 asian käsittelyyn ottamisen yksimielisesti.

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja

​Kysymys tilapäisen valiokunnan asettamisesta tulee vireille joko kunnanhallituksen esityksestä tai jos neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Valtuuston on esitystä ja aloitetta käsitellessään päätettävä siitä, asetetaanko tilapäinen valiokunta vai ei. Jos valtuusto päättää, ettei valiokuntaa aseteta, asia raukeaa.

Mikäli valtuusto päättää asettaa valiokunnan, valiokunta kuulee asianosaisia ja valmistelee varsinaisen asian valtuuston päätettäväksi. Ennen kuin asia käsitellään valtuustossa, valiokunnan on hankittava kunnanhallituksen lausunto asiassa.

Kaupunginhallitus on kuullut 7.5.2024 kaupunginhallituksen varajäsen Elina Talosta hänen kirjoittamistaan rasistisista viesteistä sosiaalisessa mediassa.

Kuntaliitto:

”Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Kuntalain tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon, millä perusteella kuntalaissa on yleinen säännös luottamushenkilön käyttäytymisestä (kuntalaki 69 §).

Säännös koskee luottamushenkilön toimintaa luottamustehtävässään. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Käyttäytymissäännös on moraalisia ja eettisiä arvoja korostava toimintaohje, jonka rikkomisesta ei voine seurata muita kuin poliittisia sanktioita.”

https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/luottamushenkilon-asema/kayttaytymissaannos

Kaupunginhallitus kokee, että kaupunginhallituksen varajäsen Talonen ei ole toiminut luottamustehtävänsä edellyttämällä tavalla sosiaalisen median viestinnässään. Kaupunginhallitus kokee, että hänen käytöksensä on ollut epäasiallista ja tämän vuoksi kaupunginhallitus on menettänyt luottamuksensa kaupunginhallituksen varajäsen Talosen toimintaan.

(Lisätietoja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen p. 040 179 5833)

Ehdotus Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

1) Asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa.

2) Valita tilapäiseen valiokuntaan (viisi) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

3) Nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4) Että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

5) Todeta, että ehdotus valtuustolle raukeaa, mikäli kaupunginhallituksen varajäsen Elina Talonen eroaa varajäsenyydestä oma-aloitteisesti ennen valtuuston kokousta

Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227 ja pykälien 181 ja 182 osalta kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen p. 040 179 5833 )

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.