Kaupunginhallituksen päätökset 16.4.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 16.4.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 16.4.2024 ja teki seuraavat päätökset:

105 § Akaa areenan uuden katsomon hankinta, keskeyttämispäätös

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Akaa areenan katsomoiden kilpailutuksen hankintalain 125§ mukaisesti esittelyssä mainituin perustein

106 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

-SALASSAPIDETTÄVÄ JulkL §24, kohdat 17 ja 20

107 § Akaan kaupungin viestintäohjeistuksen päivittäminen – Viestinnän periaatteet 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Akaan kaupungin viestinnän periaatteet liitteen mukaisesti

108 § Sosiaalisen median ohje 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Akaan kaupungin sosiaalisen median ohjeen liitteen mukaisesti.

109 § Akaan Toijalan 2. vaiheen kouluverkkoratkaisu

Kaupunginhallitus päätti Toijalan 2. vaiheen kouluverkon osalta, äänestysten jälkeen ehdottaa valtuustolle, että

 1. uusi yhtenäiskoulu (peruskoulun kaikki luokka-asteet) rakennetaan Pätsiniemen alueelle 2.2A vaihtoehtoa mukaillen. Tarkempi sijoittuminen tontille ja tilankäyttö eri toimijoiden välillä ratkaistaan hankesuunnitteluvaiheessa
 2. Tarve- ja hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään lukion sijoittuminen Pätsiniemen sekä aseman seudulle, jolloin tarkastelussa on vaihtoehdot 2.1A ja 2.2A . Lopulliset päätökset lukion sijainnista tehdään tämän tarkastelun jälkeen investointipäätöksen yhteydessä.
 3. valmistelua jatketaan lisäksi niin että kirjaston sekä kaupungin hallinnon työtilat sijoitetaan Toijalan aseman seudulle osana Veturikortteli-hanketta vuokramallia hyödyntäen tai kaupungin omana investointina
 4. Päätökset Monitoimihallin osalta tehdään myöhemmin. Liikuntatilojen riittävyys turvataan koulun yhteyteen rakennettavalla uudella liikuntatilalla, jonka vähimmäiskoko pelikentän lattiapinta-alan osalta on vähintään 1200m2 ja katsomokapasiteetti noin 150 henkilöä tai asemanseudulle toteutettavalla liikunta- ja tapahtuma-areenalla, jonka vähimmäiskoko pelikentän lattiapinta-alan osalta on vähintään 1200m2.
 5. käynnistetään tilahankkeen toteutusohjeen mukaan tarveselvityksen laadinta yhteistyössä sivistys-, teknisen ja kaupunkikehitystoimen kesken kouluverkkopäätöksen mukaisista sijoittumispaikoista.

110 § Haihunkosken saunan ns. liiterin vuokraus

Kaupunginhallitus päätti, että

 1. Valitaan Haihunkosken toimijaksi ja tilan vuokraajaksi Kahveliina Oy
 2. Vuokran suuruus vuokrasuhteen alussa 300€/kk + alv.
 3. Valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan ja hyväksymään Kahveliina Oy:n kanssa tehtävä vuokrasopimus tarjouspyynnön mukaisesti

111 § Lausunto Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta / Lausunto Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksen aineistosta

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan esityksestä seuraavan lausunnon annettavaksi Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta:

 1. Akaan kaupungilla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
 2. Kaupunki antaa mielellään lausunnon vaihemaakuntakaavan seuraavissa vaiheissa.

112 § Työterveyspalveluiden sopimuksen irtisanominen ja hankinnan käynnistäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Suomen Terveystalo Oy:n 25.3.2024 päivätyn ilmoituksen työterveyspalvelusopimuksen irtisanomisesta.

Työterveyshuollon lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuen kaupunginhallitus päätti välittömästi käynnistää työterveyspalveluiden kilpailutuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa hallintotoimen käyttämään ao. kilpailutuksessa ja hankinnassa tarvittavaa asiantuntijatuntija-apua.

113 § Ennakkovaikutusten arvioinnit

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupungissa otetaan käyttöön liitteen mukainen ennakkovaikutusten arviointimalli.

114 § Valtuustoaloite / Terve ja turvallinen lähikoulu

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan selvityksen aloitteesta
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

115 § Valtuustoaloite / Palvelusetelin käyttöönotto Akaan päivähoidossa

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan selvityksen aloitteesta
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

116 § Valtuustoaloite / Maksuttoman aamupalan tarjoaminen peruskouluissa

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun

117 § Valtuustoaloite / Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen koronakriisin aikana

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen aloitteesta
 1. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

118 § Valtuustoaloite/ Harrastustakuualoitteen toteuttaminen/ Murola ym.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen aloitteesta
 1. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

119 § Valtuustoaloite / Liikuntapoliittisen ohjelman päivittäminen

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun

120 § Valtuustoaloite / terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioiminenToijalan taajaman osalta kouluverkkoratkaisussa

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen aloitteesta
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

121 § Yh-kodit Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi YH kodit Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen

mukaisesti

122 § Valtuuston 27.3.2024 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 27.3.2024 tehdyt päätökset §: 13-28 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

123 § Valtuustoaloite / Akaan kaupungin kaikkia kiinteistöjä koskevan kiinteistösuunnitelman päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.