Kaupunginhallituksen päätökset 18.10.2022 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 18.10.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 18.10.2022 ja teki seuraavat päätökset:

263 § Suomi-rata Oy: osakaskokous / edustaja ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Suomi-rata Oy:n osakaskokouskutsun sekä nimetä kokousedustajaksi kaupunginjohtaja Antti Peltolan ja hänen varalleen kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silvánin.

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi omistajapoliittisena ohjeena että:

-varmistetaan ensin pääradan kunnostaminen ja kehittäminen raideliikenteen kapasiteetin kasvattamiseksi mm. lisäraiteiden avulla

-suurnopeusradan ja pääradan oikaisujen osalta suunnittelua ei jatketa selvityksessä nyt esitettyjen ratalinjausten pohjalta

264 § Vuoden 2022 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset.

265 § Varikkoselvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tehdyn varikkoselvityksen ja linjata, että valmistelua jatketaan taloudellisten vaikutusten selvittämiseksi. Lisäksi hallitus päätti linjata, että hallinnollisten tehtävien/toimistopalveluiden osalta tilaratkaisu linjataan asemanseudun kehittämisen yhteydessä. Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee varikkoselvityksen tiedoksi.

266 § Akaan kaupungin osallistuminen Tampere-Pirkkalan lentoaseman saavutettavuusohjelmaan

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä  Akaan kaupungin osallistumisen Tampere-Pirkkalan lentoaseman saavutettavuusohjelmaan vuosille 2023-2025 sekä ehdottaa, että vuodelle 2023 talousarviossa varataan ohjelmaan osallistumisesta varten 24 696 euron määräraha. Vuosille 2024 ja 2025 tarvittava määräraha tarkennetaan kyseisen vuoden talousarvion laadinnassa.

267 § Kaupunkikehitystoimen tilajärjestelyt

Kaupunginhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen ja vastuunjakotaulukon Kirkkotori 10:n tiloista sekä valtuutti kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

268 § Akaan kaupungin jäsenyydet yhdistyksissä vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki luopuu Kehitysvammaliiton, Mayors` International Association in Finland ry:n sekä Suomen tieyhdistyksen jäsenyydestä vuonna 2023.

269 § Ero luottamustoimesta /Tanja Näsi

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Tanja Näsille eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

270 § Ero Luottamustoimesta /Tommi Vihervaara

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Tommi Vihervaaralle eron elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee elinvoimalautakuntaan uuden varajäsenen.

271 § Valtuuston 28.9.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 28.9.2022 tehdyt päätökset §: 58-71 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna  valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

272 § Valtuustoaloite Sontulantiellä torin ja kirkon kohdalla sijaitsevien korotettujen suojateiden järkeistämiseksi

Kaupunginhallitus lähetti valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

273 § Valtuustoaloite pienydinvoimalan sijoittamisen selvittämisestä ja tarvittavien kaavamuutosten tekemisestä Akaassa

Kaupunginhallitus lähetti valtuustoaloitteen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.