Kaupunginhallituksen päätökset 18.6.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 18.6.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 18.6.2024 ja teki seuraavat päätökset:

 

185 § Vuoden 2025 talousarvion raami

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion raamin.
 2. velvoittaa lautakunnat laatimaan talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä kaupungin talouden tasapainottamistarpeen huomioon ottaen. Lautakuntien tulee esittää konkreettisia, realistisia ja todennettavia tasapainottamistoimenpiteitä kiinnittäen huomiota niiden sisältöön, ajoitukseen ja euromäärään. Toimenpiteet tulee sisällyttää esitykseen kokonaisuudessaan tai tuoda osa esille priorisoituina vaihtoehtoina, joita voidaan hyödyntää tarvittaessa valmistelutilanteen edetessä.
 3. oikeuttaa hallintotoimen laatimaan taloussuunnitelman laadintaohjeen.

186 § Kilpailutuksen kriteerit, Talvikunnossapidon alueurakat 2024-2027 + optio 1+1

Kaupunginhallitus hyväksyi Talvikunnossapidon kilpailutuksen kriteerit.

187 § Akaa-Urjala, yhteinen virka, Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Kaupunginhallitus hyväksyi

 1. Akaan ja Urjalan välisen yhteisteisen ruoka- ja siivouspalvelupäällikön viran 1.9.2024 alkaen
 2. kustannusjaon siten että Akaan kaupungin osuus kustannuksista on 65% ja Urjalan kunnan osuus 35%
 3. että Urjalan kunta vastaa 100 %:sesti yhteistyön aloittamisesta johtuvan työnvaativuuden lisäyksen kustannuksesta sivukuluineen. Kumpikin kunta maksaa sellaiset viranhoidosta aiheutuvat kustannukset itse, jotka aiheutuvat vain toisen kunnan viranhoidosta, kuten esimerkiksi matkakulut toimipisteiden välillä
 4. Akaan kaupunki vastaa työnantajan velvollisuuksista
 5. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikön varsinainen työpiste on Akaan kaupungin teknisen toimen toimisto.
 6. valtuuttaa teknisen johtajan sopimaan yhteistyön yksityiskohdista
 7. valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa hyväksymään ja allekirjoittamaan yhteistyöstä tehtävän sopimuksen päätöksen periaatteita noudattaen

188 § Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen sopimusluonnoksen.

189 § Kauppakirjan hyväksyminen, Yrttipolku

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen kaupungin puolesta allekirjoitettavaksi ja että kauppakirjaan voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

190 § Akaan Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti todeta omistajapoliittisena ohjeena, että

– Akaan Vuokra-asunnot voi käynnistää Wiiala-talon ja Virkailijan talon myynnin valmistelun

– Myynti tulee valmistella tiiviissä yhteistyössä Akaan kaupungin kaupunkikehityksen kaavoituksen ja rakennusvalvonnan sekä teknisen toimen kanssa, jolla turvataan myynnin kytkentä tarkoituksenmukaisella tavalla Viialan asemanseudun/keskustan kehittämiseen ja kaavavalmisteluun

– Myynti valmistellaan yhteistyössä kaupungin hallintotoimen ja teknisen toimen kanssa, jotta myytävä kohde saadaan myyntikuntoon rakennuksessa olevan kaupungin arkiston, irtaimiston ja tietoliikenneyhteyksien osalta

– Myynnissä noudatetaan omistajaohjeessa määritettyjä periaatteita

– Tavoitteena on saada myytävän kohteen tilalle uutta asuntotuotantoa (omistus ja/tai vuokra-asuntoa) sekä katutasoon liiketilaa

– Kun lopullinen ostaja on selvillä, lopulliseen myyntipäätökseen pyydetään kaupungin konsernijohdon ennakkosuostumus omistajaohjeen mukaisesti

– Kohde tulee myydä myyntiin liittyvien mahdollisten riskien välttämiseksi purkukuntoisena

– Myynnin tavoitteellinen ajankohta on syksy 2024

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa vastauksena esitettyyn tilojen vuokrasopimusta koskevaan päätökseen, että

– Akaan kaupungin vuokranmaksu on lopetettu voimassa olleen vuokrasopimuksen mukaisesti

– Vuoden 2024 lopulla, viimeistään marraskuussa, tarkistetaan mahdollisen vuokran taso ja vuokranmaksu tuodaan erikseen päätöksentekoon, kun tiedetään tarkka tarve ja aikataulu, jolla kaupunki on onnistunut irtautumaan rakennuksesta.

Maanvuokrasopimuksen osalta kaupunginhallitus toteaa, että

– maanvuokrasopimus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn alkusyksystä kun se on neuvoteltu kaupunkikehitysjohtajan ja yhtiön johdon välillä niin, että vuokrasopimuksessa on myös huomioitu suunnitelmat rakennuksen ja tontin myymisestä

Yleisenä omistajapoliittisena ohjeena kaupunginhallitus toteaa, että

– Yhtiön tulee laatia toteutussuunnitelma ja aikataulu uusien edullisten vuokra- asuntojen saamiseksi Akaan Toijalaan ja Viialaan. Suunnitelman laadinnassa tulee esittää mahdolliset kaupunkiin kohdistuvat takaus- ja rahoitustarpeet sekä huomioida ARA-rahoituksen mahdollisuudet

– Lisäksi yhtiön tulee laatia toteutussuunnitelma ja aikataulu PTS:n laatimiseksi ja toteuttamiseksi nykyiestä asuntokannasta. Osana suunnitelmaa tulee esittää kaupunkiin kohdistuvat takaus- ja rahoitustarpeet.

– Osana em. toteutussuunnitelmaa tulee myös selvittää mahdolliset purettavat sekä myytävät kohteet

– Em. suunnitelmat tulee esitellä kaupunginhallitukselle syksyn 2024 aikana omistajapoliittisen linjauksen tekemistä varten.

191 § Kaupunginjohtajan viransijaisen määrääminen 2.7-28.7.2024

Kaupunginhallitus päätti, että ajalla 2.7. – 28.7.2024 kaupunginjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja Mari Puhka-Susi.

192 § Valtuuston 12.6.2024 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 12.6.2024 tehdyt päätökset §: 38- 54 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön

193 § Arviointikertomus 2023

Kaupunginhallitus päätti pyytää lautakunnilta ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaostolta lausunnot arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 15.9.2024 mennessä

194 § Valtuustoaloite nuorten vapaa-ajan viettopaikasta Viialassa ja Kylmäkoskella

kaupunginhallitus lähettää aloitteen hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.

195 § Tavase Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Tavase Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

196 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Elina Talonen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Elina Taloselle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä.
 2. valitsee kaupunginhallitukseen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

197 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus päätti, että viranhaltijapäätöksistä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi muuta kuin mitä oma-aloitteisesti on tapahtunut.

198 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi.

199 § Muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.

200 § Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen.

201 § Kaavoituksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut / puitesopimukset ajalle (tavoite) 1.1.2025-31.12.2026 + optio 1+1 v / Kilpailutus, tarjouspyyntöaineisto

SALASSAPIDETTÄVÄ JulkL 621/1999 §6

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.