Kaupunginhallituksen päätökset 20.9.2022 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 20.9.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 20.9.2022 ja teki seuraavat päätökset:

238 § Siirtosopimus ja siirtosuunnitelma koskien 1.1.2023 lukien Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelman henkilöstön siirtämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

239 § TE- palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella/Palvelustrategia

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja sitoutui osallistumaan Pirkanmaan kuntien yhteisen TE-palveluja koskevan palvelustrategian laadintaan ja siitä syntyviin kustannuksiin (2966 euroa) päätöksen perusteluissa esitetyllä tavalla, sekä valtuutti Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen hallinnoimaan palvelustrategiatyön valmisteluprojektia mukaan lukien asiantuntijapalvelujen hankkimisen.

240 § Arviointikertomus 2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi koonnin kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja lautakuntien lausunnoista arviointikertomuksesta ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

241 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 6/2022

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi toimenpideohjelmien v. 2021-2022 seurannan 6/2022 ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

242 § Valtionperintö 1-2022

Kaupunginhallitus päättää hakea Valtiokonttorilta edesmenneen akaalaisen omaisuuden luovuttamista Akaan kaupungille ja toteaa, että kaupunki tulisi käyttämään omaisuuden lasten ja nuorten palveluihin.

243 §  Valtuustoaloite / Kaavoitus- ja rakennuslupajaoston perustaminen Akaaseen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan selvityksen ja päätti, että kaavoitus- ja rakennuslupajaostoa ei perusteta. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

244 § Kuntalaisaloite / Siviilipalvelusta suorittavien henkilöiden osallistaminen kunnan toimintaan

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi

245 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi

246 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi

247 § Muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi

248 § Toijalan pienten koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Toijalan uuden alakoulun hankesuunnitelman ja tarkentuneen kustannusarvion ja korjata sivulle 31: tavoitellaan A-energialuokkaa. Hallitus päätti myös, että Toijalan alakoulu toteutetaan betonirunkoisena, maalämpöratkaisulla ja ilman erillistä jäähdytystä. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jotta hanke saadaan aikataulullisesti sujuvasti eteenpäin ja ko. urakkamuodolla pystytään vähentämään lisä- ja muutostöiden aiheuttamaa kustannusriskiä.  Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy kokouksessaan 28.9.2022 tarkentuneen kustannusarvion13 100 000 euroa.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.