Kaupunginhallituksen päätökset 21.11.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 21.11.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 21.11.2023 ja teki seuraavat päätökset:

313 § Akaan yrittäjäpalkinto 2023

Kaupunginhallitus valitsi vuoden 2023 Akaan yrittäjäpalkinnon saajan. Yrittäjäpalkinnon saaja julkaistaan palkitsemistilaisuudessa 5.12.2023.

314 § Asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävä palkkiotaksa

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle asemakaavan ja tonttijaonmuuttamisesta perittävän palkkiotaksan 2022 vahvistamista

315 § Rakennusvalvonnan taksat vuodelle 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle liitteen mukaisen Akaan kaupungin rakennusvalvonnan taksan hyväksymistä vuodelle 2024.

316 § Akaan kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle liitteen mukaisen kiinteistötoimitusmaksutaksan hyväksymistä liitteen mukaisesti

317 § Kauppakirjan hyväksyminen Uusi-Kataja 20-401-6-20

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kauppakirjan koskien määräalaa kiinteistöstä Uusi-Kataja 20-401-6-20 kaupungin puolesta allekirjoitettavaksi

318 §  Lausunto: Elenia Oy:n voimajohtojen uusiminen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja antoi seuraavaan lausunnon Enersense PN Oy:lle Elenia Oy:n voimajohtohankkeesta ja johdon sijoituksesta:

  1. Johtoaukean linjausmuutoksista vai vaikutuksista tulee antaa tarkempi karttakuvaus perusteluineen, selkeästi omilla kartoillaan ja asianmukaisessa mittakaavassa.
  2. Johtoaukeaa ja -aluetta tulee lähtökohtaisesti levittää suuntaan, missä siirto ei aiheuta haittaa luontoselvityksessä mainituille kohteille ja lajeille.
  3. Voimajohtoalueen leventäminen ja siirtäminen tulee tehdä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristöön, myös rakennusvaiheessa. Myös ylimääräisiä puiden kaatoja tulee välttää.
  4. Jos voimajohtoaukea ja reunavyöhykkeet levenevät nykyisestä Viialan asemakaava-alueella, on kaavamuutos tai poikkeaminen asemakaavasta (Hukari) tarpeen. Voimalinjaa uudistettaessa on huomioitava myös alueella olevat liito-oravien lisääntymis- ja levähdysalueet.
  5. Konhonselän eteläpuolisilta alueilta länteen ja etelään suuntautuvat ekologiset verkostot ja yhteydet aina Tarpianjoelle asti on otettava huomioon voimalinjan jatkosuunnittelussa, kuten myös tuleva viherverkkoselvityksen informaatio.
  6. Hankkeesta ei saa aiheutua haittaa muinaismuistoille.
  7. Hankkeen vaikutukset maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaalle Tarpianjoen kulttuurimaisema-alueelle tulee selvittää. Paikallisesti arvokas historiallisesti merkittävä tielinjaus (Hiidentie) on säilytettävä niin, että tielinja on tunnistettavissa ja tarvittaessa käytettävissä.
  8. Tarkemmassa suunnittelussa on syytä ottaa huomioon peltopylväiden käytön mahdollisuus, jolloin haitallisia vaikutuksia pelto-osuuksilla voidaan lieventää.
  9. Akaan ympäristösuojeluviranomaisena toimivalta Valkeakosken ympäristönsuojelulta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta tulee pyytää lausunnot ja huomioida ne hankkeessa.
  10. Suunnitelmia tulee tarkentaa edellä kuvatulla tavalla ja sen jälkeen tulee pyytää Akaan kaupungilta uusi lausunto hankkeesta

319 § Lausuntopyyntö: Sähkökaapelien rakentaminen Vanajaveden alitse Jumusensalmen poikki sekä valmistelulupa, Valkeakoski ja Akaa

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja antaa seuraavan lausunnon koskien Lausuntopyyntö: Sähkökaapelien rakentaminen Vanajaveden alitse Jumusensalmen poikki sekä valmistelulupa, Valkeakoski ja Akaa: Akaan kaupungilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen, kunhan Akaan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisena toimivan Valkeakosken ympäristönsuojelun mahdollinen lausunto huomioidaan hankkeessa.

320 § Valtionperintö 1-2023

Kaupunginhallitus päättää hakea Valtiokonttorilta edesmenneen akaalaisen omaisuuden luovuttamista Akaan kaupungille ja toteaa, että kaupunki tulisi käyttämään omaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä koulutukseen ja kasvatukseen.

321 § Akaan kaupungin osallistuminen Tampere-Pirkkalan lentoaseman saavutettavuusohjelmaan

Kaupunginhallitus päättää merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan sopimuksen saavutettavuuden kehitysohjelman rahoituksesta 2024 ja toteaa, että kaupunki on sitoutunut vuoden 2024 rahoitukseen päätöksellään 22.10.2022 § 266.

322 § Sivistysjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti sivistysjohtajan virkavaalin.

323 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous / edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi edustajaksi yhtymäkokoukseen sivistysjohtaja Hanna-Leena Holmströmin ja hänelle varaedustajaksi opetuspäällikkö Jaana Viuhkolan.

324 § Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous / edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi edustajaksi yhtymäkokoukseen Inka Lopin ja hänelle varaedustajaksi Marjatta Kiven.

325 § Valtuuston 15.11.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 15.11.2023 tehdyt päätökset §: 80-88 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.