Kaupunginhallituksen päätökset 3.10.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 3.10.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 3.10.2023 ja teki seuraavat päätökset:

260 § Tavase Oy:n tekopohjavesihanke

Kaupunginhallitus päätti

1.nimetä kaupungin edustajiksi neuvotteluihin kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan

2. evästää kaupungin edustajia selostusosiossa mainittuihin neuvotteluihin seuraavasti:

Eteläiselle Pirkanmaalle on saatava lisävettä Tampereen suunnalta. Vaihtoehtoina on Tavase Oy:n tekopohjavesihankeen toteuttaminen tai vaihtoehtoisesti Ruskon vedenottolaitoksen saneeraus tai uuden rakentaminen. Ennen lopullisen ratkaisun tekemistä vaihtoehtojen väliltä, on syytä odottaa Tavasen osalta lainvoimaiset lupapäätökset. Koska Tavasen toteuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, Akaan kaupunki on valmis selvittämään myös pintavesilaitoksen toteutusmahdollisuutta yhtiömuodossa Tampereen Vesi Oy:n ja Tavasen muiden omistajakuntien kanssa. Selvitystyön tavoitteet tulee sopia yhdessä omistajakuntien kesken.

3.että, asia tuodaan lopullisten ratkaisujen osalta myöhemmin erikseen päätöksentekoon.

261 § Lausuntopyyntö sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Heli Einola-Virtasen ehdotuksen ja päätti:

1.että Akaan kaupunki puoltaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetuspalvelua, koska järjestelmä on todettu hyväksi ja toimivaksi Akaan kaupungissa. Ramboll Finland Oy:n selvityksen mukaan Akaan kaupungin alueella toimii kolme kuljetusyritystä, jolloin voidaan todeta, että jätelain §35 mukaisesti kuljetuspalveluita on tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Akaan kaupungin alueella jätehuollon liittymisaste on 83 %, joka on kuudenneksi eniten tarkastellulla alueella ja 5 % enemmän kuin koko yhteistoiminta-alueen liittymisaste.

Jätelain §37 mukaan kunta voi päättää sekalaisen yhdyskuntajätteen järjestämisestä kiinteistön haltijan järjestämänä, jos 2 momentin mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta, tukee alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle sekä päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen eritysesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Akaan kaupungilla on vahva huoli siitä, että siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen merkitsisi paikallisten jätteenkuljetusyhtiöiden toiminnan supistumista tai loppumista, joka osaltaan vähentäisi työpaikkoja ja heikentäisi jätehuollon yleistä toimivuutta ja alueellista kehittämistä. Selvityksessä on myös todettu, ettei kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vähentää kilpailua alalla, joka johtaa hinnan nousuihin, sekä poistaa kuntalaiselta mahdollisuuden valinnan vapauteen ja heikentää asiakaspalvelua. Tämä heikentää kotitalouksien ja yritysten asemaa. Vaikutukset viranomaistoimintaan kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa saattavat olla positiivisia, mutta kokonaismyönteisyyttä arvioitaessa se ei voi olla ratkaiseva tekijä. Täten katsomme, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain §37 määräykset.

2.että teetetään asukaskysely hallintolain 41§:n mukaisesti, jolla pyritään varmentamaan jätelain 37§ ehtojen täyttyminen ja kyselyn tulokset sekä lausunto toimitetaan jätelautakunnalle sen valmistuttua arviolta marraskuussa 2023.

262 § Vuokrasopimusten päivitys/Hyvinvointialueen vuokrasopimukset

kaupunginhallitus päätti, että:

  1. Savolakodin päärakennuksen ja rivitalon, Koy Puskuritie 6, Nahkapirtin ja Hyvinvointikeskuksen vuokrasopimusten teknisten korjausten hyväksymistä
  2. Viialan yhtenäiskoulun hyvinvointialueelle vuokrattavien oppilashuollon tilojen vuokrasopimuksen hyväksymistä.
  3. että, jatkossa pienet tekniset korjaukset sopimuksiin voidaan tehdä / hyväksyä teknisen johtajan päätöksellä.

263 § Maanvaihtokirjan hyväksyminen, Akaan kaupunki ja Ari Hiltunen Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen tuloksena maanvaihtokirjan.

264 § Elinvoimalautakunnan vastuualue/ Vuoden 2023 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon elinvoimalautakunnan vastuualueelle kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle 476.000 euron nettomenojen lisäyksen em. perusteilla ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

265 § Vuoden 2023 Talousarvion 2. muutos/Tekninen lautakunta

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan talousarviomuutokset esitetyn mukaisesti.

266 § Talousarvion 2023 2. muutos / Vapaa-aikapalvelut

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueelle vapaa-aikapalvelujen tehtävätasolle 50.100 euron nettomenojen vähennyksen em. perusteilla ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

267 § Talousarvion 2023 2. muutos, investointiosa / Vapaa-aikapalvelut

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kalustoon 25.000 euron määrärahan vähennyksen kohtaan Kylmäkosken entisen terveysaseman uusien toimintojen kalustus em. perusteella ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

268 § Vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun yksimielisesti.

269 § Valtuuston 27.9.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Todettiin päätökset laillisiksi ja laitettiin täytäntöön.

270 § Valtuustoaloite / Tampereen seutukuntaan ja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen hakeutumiseksi

Lähetettiin valtuustoaloite elinvoimalautakuntaan valmisteltavaksi

271 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi

272§  Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Merkittiin tiedoksi

273§  Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

274 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 2.050.000 vuonna 2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan täydentämään ja toimittamaan hakuasiakirjat Valtiovarainministeriöön

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.