Kaupunginhallituksen päätökset 5.9.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 5.9.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 5.9.2023 ja teki seuraavat päätökset:

231 § Akaan kaupungin vakuutusturvan kilpailutus

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki valitsee tehdyn arviointimenettelyn perusteella vakuuttajaksi 1.1.2024 alkaen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan henkilövakuutusten osalta ja If

Vahinkovakuutusyhtiö Oyj:n omaisuuden ja toiminnan sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutusten osalta.

232 § Akaan kaupungin vastaus Pirkanmaan rakennustyö 63 Oy:n vaatimukseen/ haaste riita-asiassa, kirjallisen vastauksen antaminen

Salassapidettävä, JulkL 621/1999 § 24

233 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 20.6.2023 § 187 Toijalan sataman tankkauspisteen rakentaminen/määrärahan muutos/vuokrasopimuksen allekirjoitus

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen esityslistan asiaselostuksessa ilmenevin perustein

234 § Toijalan osakaskunnan vesialueen hankinta

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen mukaisesti kauppakirjan.

235 § Varhaiskasvatuksen tilat

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että:

  1. varhaiskasvatuksen Viialan tilajärjestelyjen kustannukset hyväksytään seuraavasti ja valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyjen kustannusvaikutuksien muutoksen seuraavasti: sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 12.000 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 41.500 euron määrärahan vähennyksen, yhteensä em. määrärahojen vähennys 29.500 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.
  2. Kylmäkosken varhaiskasvatuksen osalta väistötilat järjestetään Akaan seurakunnan omistamassa seurakuntatalossa ja että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyn kustannusvaikutuksien kattamiseen sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 47.000 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 15 000 euron määrärahan lisäyksen, yhteensä em. määrärahojen lisäykset 62 000 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä. Lisäksi erikseen tuodaan esille, että sivistyslautakunnan vastuualueelle tarvitaan uusi varhaiskasvatuksen opettajan toimi ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea 25.9.2023 lukien ja teknisen lautakunnan vastuualueella siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolla tarvitaan uusi määräaikainen monipalvelutyöntekijän toimi 25.9.2023 lukien 30.6.2024 asti (varaus kokoaikaiselle, mutta työaika tarkentuu valmistelun edetessä), em. vakanssin jatko tarkastellaan uudelleen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2028 yhteydessä.
  3. Valtuutetaan tekninen johtaja allekirjoittamaan vuokrasopimus Akaan Seurakunnan kanssa Kylmäkosken seurakuntatalon käytöstä varhaiskasvatuksen väistötilana, siten että kokonaiskuukausivuokra on korkeintaan 3000€/kk ja että irtisanomisaika tiloille on korkeintaan 3kk. varhaiskasvatuksen osalta pysyvät ratkaisut päätetään varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnittelun käsittelyssä, minkä jälkeen edetään tarve- ja hankesuunnitteluun

236 § Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen muihin toimielimiin vuosiksi 2023-2025

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen vammaisneuvostoon Mika Setälän.

237 § Akaan kaupungin jäsenyydet yhdistyksissä vuonna 2024

Kaupunginhallitus päätti pyytää lautakuntia tekemään osaltaan esityksen vuoden 2024 jäsenyyksistä yhdistyksissä syyskuun 2023 loppuun mennessä.

238 § Nk. Tarpian talojen tonttien myynti

Kaupunginhallitus korjasi 22.11.2022 § 298 tekemäänsä päätöstä siten, että kiinteistötunnukseksi merkitään 20-444-1-1174.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.