Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 6.6.2023 ja teki seuraavat päätökset:

148 § Akaan Toijalan 2. vaiheen kouluverkkoratkaisu

Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti valmisteluun

149 § Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vaiheen 1 ja kaavan laatijan vastineet.

150 § Etuosto-oikeuden käyttäminen, Tulppo-niminen kiinteistö, 20-404-2-149

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti, että Akaan kaupunki käyttää etuosto-oikeutta kiinteistön 20-404-2-149 kaupassa 18.4.2023.

151 § Varhaiskasvatuksen tilat

Kaupunginhallitus päätti, että

 1. Toijalan taajamassa otetaan käyttöön Akaan portin tila esittelytekstissä esitetyn mukaisesti. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetään korvaavat työskentelytilat Huvikummusta ja tarvittaessa tietohallinnon tiloista Akaan Portista.
 1. Viialan taajamassa otetaan käyttöön Parmaco nro 6 rakennus (Rasin koulu) tarvittavilla tilamuutoksilla sisältäen myös ruokailutoiminnan järjestämisen, jota hyödynnetään kahdelle 5-vuotiaiden ryhmälle. Tilaan voidaan tarvittaessa ohjata myös Kylmäkoskelta 5 vuotiaita.
 1. Kylmäkosken osalta valmistaudutaan siirtotilan käyttöönottoon mahdollisimman pian syksyn aikana. Käyttöönotosta tehdään erilliset päätökset sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa syksyn aikana heti kun yksityiskohdat (esim. kustannukset, lupa-asiat ja aikataulu) ovat selvillä. Samassa yhteydessä tehdään mahdolliset tarvittavat talousarvion muutosesitykset. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sekä Pappilan päiväkodin että Rautalan päiväkodin toiminta jatkuu syksyllä 2023 ja Pappilan päiväkoti on syksystä 2023 lukien kokonaan varhaiskasvatuksen toiminnan käytössä. Tarvittavat tilapäiset tilaratkaisut pyritään löytämään Kylmäkoskelta ennen siirtotilan käyttöönottoa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyjen kustannusvaikutuksien kattamiseen sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 123.500 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 197.200 euron määrärahan lisäyksen ja tilahallinnon tehtävätasolle 5.000 euron määrärahan lisäyksen, yhteensä em. määrärahojen lisäykset 325.700 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä. Lisäksi erikseen tuodaan esille, että teknisen lautakunnan vastuualueella siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolla määräaikaisen monipalvelutyöntekijän toimen, vakanssinro 12250014, tarve jatkuu edelleen 1.8.2023 lukien vuoden loppuun ja lisäksi tarvitaan kaksi uutta määräaikaista monipalvelutyöntekijän toimea 1.8.2023 lukien vuoden loppuun (varaus kokoaikaisille, mutta työaika tarkentuu valmistelun edetessä), em. vakanssien tilannetta tarkastellaan uudelleen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2028 yhteydessä.

152 § Nahkialan esikoululuokat / määrärahan lisäys sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 20.000 euron määrärahan lisäyksen määräaikaisen esiluokanopettajan palkkaamista varten ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

153 §  Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarve 2023 / vakanssit

kaupunginhallitus päätti, että sivistystoimen kasvatus- ja opetuspalveluttehtäväalueelle perustetaan seuraavat vakanssit 1.8.2023 lukien seitsemän varhaiskasvatuksen opettajan vakituista vakanssia ja 13 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakituista vakanssia

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 310.300 euron määrärahan lisäyksen ao. vakanssien palkkauskulujen kattamiseen ja toteaa, että asia huomioidaan talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

154 § Päiväkoti Onnin päiväkotipalveluiden hankintasopimuksen indeksikorotus / määrärahan lisäys sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 59.400 euron määrärahan lisäyksen Norlandia Päiväkodit Oy:n päiväkoti Onnin ostopalvelusopimukseen liittyvän arvioitua suuremman indeksitarkistuksen johdosta ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

155 §  Kunta-alan sopimuskorotukset vuonna 2023/ Vaikutus Akaan kaupungin talousarvioon 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päätti huomioida kunta-alan sopimuskorotuksien päivittyneen tiedon mukaisen vaikutuksen vuoden 2023 talousarvioon.

156 § Toijalan pienten koulun hankesuunnitelma / hankkeen määräraha

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1) hyväksyy Toijalan uuden alakoulun kustannusarvioksi 13 697 500 euroa, mikä on 597.500 euroa valtuuston 28.9.2022 § 70 hyväksymää kustannusarviota suurempi ja

2) hyväksyy alustavan arvion mukaan em. kustannusarvion kohdentuvan talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023-2027 seuraavasti vuosille 2023-2025: 1.800.000 euroa vuodelle 2023, 6.000.000 euroa vuodelle 2024 ja 5.897.500 euroa vuodelle 2025. Vuosille 2023-2025 kohdentuvat kustannukset ovat yhteensä 2 497 500 euroa aiempaa enemmän.

157 § Vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman muutos/ Vuoden 2022 talousarvion investointiohjelma

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmaan huomioidaan seuraavat vuoden 2022 investointiohjelman kohteet, joihin liittyen kustannuksia kohdentuu vuodelle 2023 pohjautuen vuoden 2022 aikana tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin:

– Talonrakennus/ Tekninen lautakunta/ Hankkeet

Veturimuseo määräraha 31 000 euroa

– Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Tekninen lautakunta/ Hankkeet

”ABC”-alueen liikenneyhteydet/kiertoliittymä määräraha 38 800 euroa

Hämeentien-Kurisjärventien kiertoliittymä määräraha 50 900 euroa

Kurisjärventie-Alventien kiertoliittymä/valo-ohjaus määräraha 25 000 euroa

ja todetaan, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen

yhteydessä.

158 § Vuoden 2023 talousarvion 1. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset.

159 § Valokuituverkkohankkeen eteneminen

 • Salassa pidettävä: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom. kohdat 17 ja 19

160 § Akaan kaupungin kuljetuspalveluiden hankinta

 • Salassapidettävä Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom 6

161 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) raportti vuodesta 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) raportin vuodesta 2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

162 § Äänestysaluejaon muuttaminen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päätti muodostaa Akaaseen kolme äänestysaluetta

001 Toijalan äänestysalue

002 Viialan äänestysalue

003 Kylmäkosken äänestysalue

Äänestysalueiden rajoina toimivat vanhat kuntarajat.

163 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2022 lopussa

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan luettelon tiedoksi valtuustolle ilmoituksena vuoden 2022 lopussa vireillä olleista valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.

164 § Vuonna 2022 tehdyt kuntalaisaloitteet / valtuusto

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuonna 2022 saapuneet valtuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet  ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet.

165 § Lainan omavelkainen takaus/ KAS asunnot Oy:n tytäryhtiö KAS kodit Oy

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää KAS kodit Oy:lle 100 %:n omavelkaisen takauksen 306.930 euron suuruiselle, 10-vuoden laina-ajalla olevalle lainalle siten, että takaus kattaa lainan pääoman, korot, viivästyskorot sekä muut velkakirjaan tai yleisiin

ehtoihin perustuvat kulut ja maksut sekä mahdolliset perimiskulut ja siten, että takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Myönnettävän lainatakauksen ehtona on, että KAS kodit Oy kilpailuttaa lainan pyytämällä lainatarjouksen useammalta rahoituslaitokselta ja valitsee tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman. KAS kodit Oy luovuttaa kaupungille vastavakuutena vähintään 306.930 euron arvosta kiinteistöjen panttikirjoja. Kaupunki perii takauksesta vuosittain 0,5 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta 31.12. tilanteessa

166 § Arvo-osuustilin avaaminen

Kaupunginhallitus päätti

 1. avata arvo-osuustilin Etelä-Pirkanmaan Osuuspankkiin ja hyväksyä OP:n Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen.
 1. että Akaan kaupungin arvo-osuustilin käyttöoikeus on samoilla henkilöillä kuin Akaan kaupungin tilien käyttöoikeus muutoinkin eli kaupunginjohtaja Antti Peltola, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ja talousjohtaja Mari Puhka-Susi ja että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää väliaikaisista muutoksista Akaan kaupungin tilien käyttöoikeuksiin.

167 §  Ostolaskujen julkaisu

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupungin ostolaskut julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja avoindata.fi –sivustolla: ostolaskujen julkaisu aloitetaan vuoden 2023 laskuista ja julkaisutiheys on pääsääntöisesti puolivuosittain.

168 § Valtionperintö 1-2022

Salassapidettävä Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom

169 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin kahden vuoden toimikaudeksi valtuustokauden loppuun saakka.

170 § Kaupunginhallituksen asettaminen ja kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää seuraavaa:

 1. asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.5.2025 ja suorittaa kaupunginhallituksen jäsenten vaalin valitsemalla yksitoista jäsentä kaupunginhallituksen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 2. valitsee kaupunginhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

171§  Eronpyyntö luottamustoimesta/ Susanna Kilpinen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Susanna Kilpiselle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

172 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Voima Kulmala

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Voima Kulmalalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

173 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jaakko Leinonen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Jaakko Leinoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

174 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Mika Rupponen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Mika Rupposelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

175 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jouni Salonen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Jouni Saloselle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

176 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Sanni Harjula

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Sanni Harjulalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

177 § Päätöspöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi

178 § Ilmoitus- ja tiedoksisaattoasiat

Merkittiin tiedoksi

179 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

180 § Eronpyyntö luottamustoimesta/ Timo Virtanen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Timo Virtaselle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee tekniseen lautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

181 § Tavase Oy yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Tavase Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.