Kaupunginhallituksen päätökset 7.3.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 7.3.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.3.2023  ja teki seuraavat päätökset:

42  § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023

43 § Akaan kaupungin lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen lausuntoluonnoksen Akaan kaupungin lausunnoksi Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031.

44 § Ostotarjouksen hyväksyminen, Viialan Keskuskatu 49, määräala, kiinteistönumero 20-444-1-1329, Pappilanpuisto

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Katariina Kahkolan ja Tapani Tourun 25 000 euron tarjouksen 2166 m2 kokoisesta määräalasta, joka muodostaa asemakaavan mukaisen rakennuspaikan korttelissa 59a tontti 6 kiinteistössä 20-444-1-1329 Pappilanpuisto ja  valtuutti kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Akaan kaupungin puolesta

45 § Mastotie 4, Toijala, AO-tontin hinnoittelu

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mastotie 4, kiinteistötunnus 20-2-24-4, hinnaksi 23 euroa per maapohjaneliömetri

46  §Teknisen johtajan viran (vakanssinumero 11400001) auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen / Virkavaali

Kaupunginhallitus päätti valintatyöryhmän yksimielisestä esityksestä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee teknisen johtajan virkaan (vakanssinumero 11400001) insinööri amk, toimitilapäällikkö Jarmo Airaksisen.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon teknisen johtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuusarvioinnin tulokset, Jarmo Airaksista on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana teknisen johtajan virkaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

47 § Keskuskeittiön keittiölaitteet ja irtaimisto / Määrärahamuutos

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Irtain käyttöomaisuus/ Hankkeet Keskuskeittiön keittiölaitteet, koneet ja irtaimisto 49.000 euron määrärahan lisäyksen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

48 § Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä  puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

49 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 12/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi toimenpideohjelmien v. 2021-2022 seurannan 12/2022 ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

50 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun rahoituksen tarkistuksen 2022.

51 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä valtionosuuspäätökset 2023.

52 § Toimeksiantosopimus vastaanottopalveluiden tuottamisesta

Kaupunginhallitus hyväksyi toimeksiantosopimuksen jatkamisen vastaanottopalveluiden tuottamisesta liitteen mukaisena.

53 § Valtuuston 22.2.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 22.2.2023 tehdyt päätökset §: 1-7 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin

lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

54 § Valtuustoaloite / Koulujen luokkakokojen pienentäminen

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

55 § Valtuustoaloite / 0-2 -luokkalaisten koulumatkakyytirajan laskeminen

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

56  § Valtuustoaloite/ Akaan kaupunki rakennuttaa jatkossa vain harjakattoisia ja pulpettikattoisia rakennuksia veronmaksajien rahoilla.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

57 § Valtuustoaloite / Asiakaspalvelukoulutuksen järjestäminen ja palvelukokokemuksen mittaaminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää hallintotoimeen valmisteltavaksi.

58 § Valtuustoaloite / terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioiminen Toijalan taajaman osalta kouluverkkoratkaisussa

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

59 § Valtuustoaloite /strategian ytimen ”sujuvan arjen Akaa ” jalkauttaminen rakennusvalvontaan

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginjohtajalle valmisteltavaksi.

60 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus päätti, että pykälässä esitetyistä päätöksistä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi muuta kuin mitä oma-aloitteisesti on tapahtunut.

61 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi.

62 § Muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.

63 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

Salassapidettävä JulkL §24, kohdat 17 ja 20

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.