Pirkanmaan hyvinvointialue - Akaan kaupunki

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan julkisilla palveluilla on sen jälkeen vain yksi järjestäjä, joka on vastuussa pelastuspalvelujen lisäksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista että erikoissairaanhoidosta.

Sote-palvelujen kehittäminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa (PirSOTE) kehitetään vuosina 2020-2022 perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan alueella.

Kohti maakunnallista SOTEA Pirkanmaalla -hankkeessa (KOMAS 2020-2021) edistettiin hyvinvointialueen rakentamista.

Tulevaisuuden sote-keskus

Nykyisten terveyskeskusten tilalle tulee verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus. Tavoitteena on muun muassa, että asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan ja sujuvasti. Uudentyyppiseen sote-keskukseen siirrytään vaiheittain.

Kehittämiskohteet

1) Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminta ja kuntoutus

PirSOTE-hankkeessa on kehitetty fysioterapian suoravastaanottoa ja perusterveydenhuollon avovastaanottotoimintaa. Kehittämistyön tavoitteena on ollut, että asiakkaat saavat palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Suun terveydenhuollon puolella on tarkasteltu ammattilaisten välistä työnjakoa ja osallistuttu muiden Pirkanmaan kuntien kanssa omahoitosuunnitelman kehittämiseen.

Lisätietoa kokonaisuuksien kehittämisestä saa Kaisa Kiviseltä (kaisa.kivinen@akaa.fi) tai Tarja Varjotieltä (tarja.varjotie@akaa.fi)

2) Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluiden puolella monialaista tiimityöskentelyä on tarkasteltu ja tehostettu. Kehittämistyön tavoitteena on ollut asiakkaiden hoidon jatkuvuuden vahvistaminen.

Sähköistä VideoVisit-palvelua hyödynnetään tulevaisuudessa joidenkin kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisen välisissä keskusteluissa ja tapaamisissa.  Tällä hetkellä sitä käytetään kotikuntoutuksessa.

Kotikuntoutusmallia kehitetään muiden Pirkanmaan kuntien kanssa Eksote-mallin mukaiseksi. Eksoten kehittämä kotikuntoutusmalli on palkittu vuoden vanhustekona vuonna 2015.

Akaa oli mukana toteuttamassa henkilöstövoimavarojen johtamisen kuntapilottia ajalla 11.1. – 31.12.2021. Pilotissa testattiin tuotantolähtöistä työvuorosuunnittelua palvelutalo Havulinnassa.

Meneillään on selvitystyö kotihoidon vahvistamisesta yöhoidolla.

Lisätietoa ikäihmisten palveluiden kehittämistyöstä saa Outi Vilppulalta (outi.vilppula@akaa.fi) tai Marjut Takaselta (marjut.takanen@akaa.fi)

3) Sosiaalihuolto

Aikuispalveluiden moniammatillista tiimityöskentelyä on pilotoitu PirSOTE-hankkeessa. Tavoitteena on ollut tunnistaa yhteiset asiakkaat yli palvelurajojen, varmistaa jaettu moniammatillinen ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja suunnitella moniammatillinen hoito ja/tai palvelut yhdessä moniammatillisen ryhmän voimin. Pilotti on vahvistanut ammattilaisten välistä tiedonkulkua ja antanut yhteisasiakkaiden tilanteesta paremman kokonaiskuvan.

Lisätietoa aikuispalveluiden moniammatillisesta tiimityöskentelystä saa Elina Lähteenmäeltä (elina.lahteenmaki@akaa.fi)

4) Lapsi- ja perhepalvelut

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueelle luodaan verkostomaisesti toimiva monialainen perhekeskus. Palvelujen tarjoajina toimivat Akaan ja Urjalan lisäksi seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Akaassa ja Urjalassa on osallistuttu myös alueellisen perhekeskuksen pilottiin, jossa kehitetään perhekeskusten verkostomaista työskentelytapaa sekä alueellista yhteistyötä.

Syksyllä 2021 pilotoitiin Voimaperheet-menetelmää. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämän menetelmän avulla pyritään tunnistamaan neuvolaikäisten lasten käytösongelmia varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan ennaltaehkäisevää tukea perheille.

Akaan oppilashuollon työntekijät ovat osallistuneet TAYSin VIVA-projektin IPC-menetelmäkoulutukseen. IPC-menetelmä tarjoaa varhaista tukea nuorten mielialaoireisiin.  Menetelmää on pilotoitu Akaan alueella keväällä 2021. Lisätietoa IPC-menetelmän pilotoinnista antaa terhi.tuokko@akaa.fi.

PirSOTE-hankkeessa on kehitetty moniammatillista asiakastyötä ja perustettu kumppanuusverkosto seurakuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kumppanuusverkoston tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota eri toimijoille mahdollisuus vaikuttaa lapsiperheiden palveluihin.

Akaan ja Urjalan verkkosivuille luodaan kesän 2022 aikana sähköinen perhekeskus, joka kokoaa lapsiperheiden palvelut yhdelle sivustolle. Sivuston mallina hyödynnetään Kangasalan sähköisen perhekeskuksen sivustoa.

Akaan vanhempienverkosto ry on toteuttanut alkuvuodesta Akaan ja Urjalan lapsiperheille kyselyn lapsiperhepalveluista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään perhekeskuksien kehittämisessä.

Lisätietoa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyön etenemisestä saa Rina Reini-Laaksoselta (rina.reini-laaksonen@urjala.fi)

5) Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Akaassa ja Urjalassa on kehitetty työikäisten elintapaohjauksen palvelutarjotin kaupungin verkkosivuille. Sivujen kautta on mahdollista löytää tukea ja vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laadinta on käynnissä. Suunnitelma edesauttaa ehkäisevän päihdetyön saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.

Tarkoitus on vahvistaa kansalaistoiminnan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin sekä julkisten palveluiden nykyistä parempi yhteentoimivuus. Tulevaisuudessa järjestöjen toiminnasta tiedotetaan lähellä.fi-sivustolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi toimijat otetaan mukaan kehittämään perhekeskusta ja ikäihmisten palveluja.

Lisätietoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta saa Soile Hanskilta (soile.hanski@akaa.fi) tai Heidi Jallilta (heidi.jalli@urjala.fi)

6) Digitaaliset palvelut

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointikanava, joka otettiin loppuvuodesta käyttöön yhteistoiminta-alueella. Omaolo toimii asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin sekä hoidon suunnittelun ja toteutuksen välineenä. Lisätietoa Omaolosta: www.omaolo.fi

Toukokuussa 2022 terveyspalveluiden sähköistä ajanvarausta laajennettiin mm. fysioterapian, avosairaanhoidon, lastenneuvolan sekä aikuisneuvolan vastaanotoille.

VideoVisit on sähköinen palvelu, joka mahdollistaa videovälitteiset etävastaanotot. Etävastaanottoa hyödynnetään tällä hetkellä mm. avosairaanhoidossa, fysioterapiassa sekä ikäihmisten palveluissa kotikuntoutuksessa. Heinäkuussa 2022 etävastaanottoa alettiin hyödyntää sairaan lapsen hoitoselvityksen tekemisessä. Tavoitteena on laajentaa etävastaanottoa syksyn 2022 aikana ikäihmisten palveluihin sekä suun terveydenhuollon palveluihin.

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kesällä 2021 kuntalaisten digitaitojen kartoitus -kyselyn tuloksia. Kyselyssä nousi esiin toive digiohjaajasta, jolta saisi tarvittaessa apua ja tukea. Akaassa ja Urjalassa aloitti kesäkuussa 2022 digiohjaaja, joka ohjaa kuntalaisia ja henkilökuntaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden  käytössä.

Lisätietoa digitaalisista palveluista antaa Asko Mäkinen (asko.makinen@akaa.fi)

Tavoitteet

1) Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
2) Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
3) Laatu ja vaikuttavuus
4) Monialaisuus ja yhteentoimivuus
5) Kustannusten nousun hillintä