Valtuuston 14.6.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 14.6.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 14.6.2023 ja teki seuraavat päätökset:

26 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Valtuusto päätti tilikauden 2022 tuloksen, 1.439.977,97 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa:

 • tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 2.666,77 euroa, joka on Toijalan Moottoritien sisääntulon rakentamiseen kohdistuvaa poistoeron vähennystä.
 • tilikauden alijäämä 1.437.311,20 euroa kirjataan taseessa oman pääoman erään tilikauden yli-/alijäämä.
 • Lisäksi valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi, hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapaudentilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –31.12.2022.

27 § Arviointikertomus 2022

Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja kehotti kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kaupunginvaltuustolle 30.9.2023 mennessä.

28 § Talouskatsaus 1-3/2023

Valtuusto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

29 § Nahkialan esikoululuokat / määrärahan lisäys sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 20.000 euron määrärahan lisäyksen määräaikaisen esiluokanopettajan palkkaamista varten ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

30 § Varhaiskasvatuksen lisämäärärahatarve 2023 / vakanssit

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 310.300 euron määrärahan lisäyksen ao. vakanssien palkkauskulujen kattamiseen ja toteaa, että asia huomioidaan talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

31 § Varhaiskasvatuksen tilat

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyjen kustannusvaikutuksien kattamiseen sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 123.500 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 197.200 euron määrärahan lisäyksen ja tilahallinnon tehtävätasolle 5.000 euron määrärahan lisäyksen, yhteensä em. määrärahojen lisäykset 325.700 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

32 § Päiväkoti Onnin päiväkotipalveluiden hankintasopimuksen indeksikorotus /määrärahan lisäys sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 59.400 euron määrärahan lisäyksen Norlandia Päiväkodit Oy:n päiväkoti Onninostopalvelusopimukseen liittyvän arvioitua suuremman  indeksitarkistuksen johdosta ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

33 § Kunta-alan sopimuskorotukset vuonna 2023/ Vaikutus Akaan kaupungin talousarvioon 2023

Valtuusto päätti huomioida kunta-alan sopimuskorotuksien päivittyneen tiedon mukaisen vaikutuksen vuoden 2023 talousarvioon seuraavasti:

 • Kaupunginhallituksen vastuualueen osalta määrärahatarve katetaan vastuualueen sisällä.
 • Elinvoimalautakunnan vastuualueen osalta määrärahatarve katetaan vastuualueen sisällä.
 • Sivistyslautakunnan vastuualueen osalta myönnetään vuoden 2023 talousarvion henkilöstökuluihin 310.000 euron määrärahan lisäys.
 • Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueen osalta määrärahatarve katetaan  vastuualueen sisällä.
 • Teknisen lautakunnan vastuualueen osalta määrärahatarve katetaan vastuualueen sisällä.

ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

34 § Vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman muutos/ Vuoden 2022 talousarvion investointiohjelman kohteiden kustannuksien kohdentuminen vuodelle 2023

Valtuusto päätti, että vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmaan huomioidaan esityslistan mukaiset vuoden 2022 investointiohjelman kohteet, joihin liittyen kustannuksia kohdentuu vuodelle 2023 pohjautuen vuoden 2022 aikana tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin.

35 § Toijalan pienten koulun hankesuunnitelma / hankkeen määräraha

Valtuusto

1.) vahvisti Toijalan uuden alakoulun kustannusarvioksi 13.697.500 euroa, mikä on 597.500 euroa valtuuston 28.9.2022 § 70 hyväksymää kustannusarviota suurempi.

2.) hyväksyi alustavan arvion mukaan em. kustannusarvion kohdentuvan talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023-2027 seuraavasti vuosille 2023-2025: 1.800.000 euroa vuodelle 2023, 6.000.000 euroa vuodelle 2024 ja 5.897.500 euroa vuodelle 2025. Vuosille 2023-2025 kohdentuvat kustannukset ovat yhteensä 2.497.500 euroa aiempaa enemmän.

36 § Vuoden 2023 talousarvion 1. muutos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen.

37 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) raportti vuodesta 2022

Valtuusto päätti merkitä Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) raportin vuodesta 2022 tiedoksi.

38 § Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Valtuusto hyväksyi Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vaiheen 1 ja kaavan laatijan vastineet.

39 § Kaupunginjohtajan virka / auki julistaminen

Valtuusto päätti, että kaupunginjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

40 § Äänestysaluejaon muuttaminen

Valtuusto päätti muodostaa Akaaseen kolme äänestysaluetta:

001 Toijalan äänestysalue

002 Viialan äänestysalue

003 Kylmäkosken äänestysalue

41 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2022 lopussa

Valtuusto merkitsi vuonna 2022 ja vuoteen 2021 mennessä tehtyjen aloitteiden osalta tiedoksi tehdyt toimenpiteet.

42 § Vuonna 2022 tehdyt kuntalaisaloitteet / valtuusto

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuonna 2022 saapuneet valtuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet.

43 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Valtuusto valitsi puheenjohtajakseen Janita Puomilan ja varapuheenjohtajaksi Jouni Salosen.

44 § Kaupunginhallituksen asettaminen ja kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Valtuusto päätti asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.5.2025 ja suoritti kaupunginhallituksen jäsenten vaalin valitsemalla seuraavat yksitoista jäsentä kaupunginhallituksen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

varsinainen jäsen               varajäsen

Hannu Järvinen                  Aki Moisio SDP

Heli Einola-Virtanen           Elina Talonen-Ojanperä PS

Mervi Pulkkinen                  Jukka Ahonen KESK

Inka Loppi                           Timo Tammisto SDP

Mika Setälä                        Jouni Vaittinen KESK/KD

Jaakko Leinonen                Anni Määttä KOK

Timo Virtanen                     Arttu Käpylä PS

Harri Rämö                         Sari Savikko SDP

Maija Toivonen                   Suvi-Marja Holkeri-Salmesvuori KOK

Sami Rajala                        Jouni Parikka KOK

Marjatta Kivi                       Janina Tuominen (VAS)

Valtuusto päätti valita kaupunginhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajaksi HannuJärvisen (SDP), 1. varapuheenjohtajaksi Heli Einola-Virtasen (PS) ja 2. varapuheenjohtajaksi Mervi Pulkkisen (KESK).

45 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jouni Koski

Valtuusto päätti

 1. myöntää Jouni Koskelle eron sivistyslautakunnan puheenjohtajuudesta
 2. valita sivistyslautakuntaan jäseneksi Lari Löflundin jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valita sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Mari Yli-Koiviston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

46 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Toni Nenonen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Toni Nenoselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita sivistyslautakuntaan jäseneksi Timo Räsäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

47 § Eronpyyntö luottamustoimesta/ Susanna Kilpinen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Susanna Kilpiselle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan jäseneksi Voima Kulmalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

48 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Voima Kulmala

Valtuusto päätti

 1. myöntää Voima Kulmalalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita sivistyslautakuntaan jäseneksi Susanna Kilpisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

49 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jaakko Leinonen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Jaakko Leinoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita tarkastuslautakuntaan jäseneksi Sami Hyötyläisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajaksi Sami Hyötyläisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

50 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Mika Rupponen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Mika Rupposelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita tarkastuslautakuntaan jäseneksi Saila Kallioisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valita tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi Saila Kallioisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

51 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jouni Salonen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Jouni Saloselle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan jäseneksi Sanni Harjulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valita hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajaksi Heikki Knuutilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

52 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Timo Virtanen

Valtuusto päätti

 1. myöntää Timo Virtaselle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valita tekniseen lautakuntaan jäseneksi Arttu Käpylän jäljellä olevaksi toimikaudeksi

53 § Eronpyyntö luottamustoimesta/Sanni Harjula

Valtuusto päätti

 1. myöntää Sanni Harjulalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita sivistyslautakuntaan jäseneksi Salla Bisterin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

54 § Ostolaskujen julkaisu

Valtuusto merkitsi tiedoksi, että Akaan kaupungin ostolaskut julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja avoindata.fi –sivustolla: ostolaskujen julkaisu aloitetaan vuoden 2023 laskuista ja julkaisutiheys on pääsääntöisesti puolivuosittain.

55 § Muut asiat

Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi.

56 § Lainan omavelkainen takaus/ KAS asunnot Oy:n tytäryhtiö KAS kodit Oy

Valtuusto myönsi KAS kodit Oy:lle 100 %:n omavelkaisen takauksen 306.930 euron suuruiselle, 10-vuoden laina-ajalla olevalle lainalle siten, että takaus kattaa lainan pääoman, korot, viivästyskorot sekä muut velkakirjaan tai yleisiin ehtoihin perustuvat kulut ja maksut sekä mahdolliset perimiskulut ja siten, että takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Myönnettävän lainatakauksen ehtona on, että KAS kodit Oy kilpailuttaa lainan pyytämällä lainatarjouksen useammalta rahoituslaitokselta ja valitsee tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman. KAS kodit Oy luovuttaa kaupungille vastavakuutena vähintään 306.930 euron arvosta kiinteistöjen panttikirjoja. Kaupunki perii takauksesta vuosittain 0,5 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta 31.12. tilanteessa.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.