Valtuuston 24.4.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 24.4.2024 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 24.4.2024 ja teki seuraavat päätökset:

31 § Akaan Toijalan 2. vaiheen kouluverkkoratkaisu

Valtuusto päätti Toijalan kouluverkon 2. vaiheen osalta, että

  1. Uusi yhtenäiskoulu (peruskoulun kaikki luokka-asteet) rakennetaan Lastumäen alueelle 1.1A vaihtoehtoa mukaillen. Tarkempi sijoittuminen tontille ja tilankäyttö eri toimijoiden välillä ratkaistaan hankesuunnitteluvaiheessa.
  2. Tarve- ja hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään lukion sijoittuminen ensisijaisesti aseman seudulle ja toissijaisesti Lastumäen alueelle. Lastumäen alueella otetaan huomioon myös Kaartotien ja Kurkelantien väliin jäävä alue. Lopulliset päätökset lukion sijainnista tehdään tämän tarkastelun jälkeen investointipäätöksen yhteydessä.
  3. valmistelua jatketaan lisäksi niin että kirjaston sekä kaupungin hallinnon työtilat sijoitetaan Toijalan aseman seudulle osana Veturikortteli-hanketta vuokramallia hyödyntäen tai kaupungin omana investointina
  4. Monitoimihallin ja muiden liikuntatilojen osalta päätökset tehdään tarveselvityksen valmistumisen jälkeen.
  5. käynnistetään tilahankkeen toteutusohjeen mukaan tarveselvityksen laadinta yhteistyössä sivistys-, teknisen ja kaupunkikehitystoimen kesken kouluverkkopäätöksen mukaisista sijoittumispaikoista.
  6. Selvitetään akaalaisten oppilaiden koulutien liikenneturvallisuus ja pyritään lisäämään turvallisuutta koulumatkoilla sekä selvitetään mahdollisuutta koulukuljetusrajan laskemista 3 kilometriin 0.-2. luokkalaisille oppilaille Akaassa. Selvitykset tulee olla tehtynä ennen investointipäätöksien tekoa

32 § Valtuustoaloite / Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen koronakriisin aikana

Valtuusto merkitsi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

33 § Valtuustoaloite / Palvelusetelin käyttöönotto Akaan päivähoidossa

Valtuusto merkitsi sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

34 § Valtuustoaloite / Terve ja turvallinen lähikoulu

Valtuusto merkitsi sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

35 § Valtuustoaloite / terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioiminen Toijalan taajaman osalta kouluverkkoratkaisussa

Valtuusto merkitsi teknisen lautakunnan selvityksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

36 § Valtuustoaloite/ Harrastustakuualoitteen toteuttaminen/ Murola ym.

Valtuusto merkitsi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

37 § Muut asiat  

Valtuusto vastaanotti 2 valtuustoaloitetta ja lähetti ne kaupunginhallituksen valmisteluun

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.