Valtuuston 25.10.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 25.10.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 25.10 2023 ja teki seuraavat päätökset:

69 § Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus

Valtuusto päätti, että

  1. esityslistan liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.
  2. esityslistan liitteenä oleva Tampereen seudun työllisyysalueen suunnitelma palvelujen järjestämiseksi hyväksytään
  3. esityslistan liitteenä oleva ilmoitus koskien työllisyysalueen käyttöön otettavia toimitiloja hyväksytään.
  4. Hyväksytyt liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain mukaisena ilmoituksena Tampereen kaupungin toimesta.
  5. Päätös laitetaan heti täytäntöön ilmoitusta koskevilta osin muutoksenhausta huolimatta
  6. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään liitteenä oleviin asiakirjoihin vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia.

70 § Vuoden 2023 Talousarvion 2. muutos/Tekninen lautakunta

Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan ehdottamat talousarviomuutokset

71 § Talousarvion 2023 2. muutos, investointiosa / Vapaa-aikapalvelut

Valtuusto hyväksyi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ehdottamat talousarviomuutokset

72 § Talousarvion 2023 2. muutos / Vapaa-aikapalvelut

Valtuusto hyväksyi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ehdottamat talousarviomuutokset

73 § Elinvoimalautakunnan vastuualue/ Vuoden 2023 talousarvion 2. muutos

Valtuusto hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdottamat talousarviomuutokset

74 § Vuoden 2023 talousarvion 2. muutos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen

75 § Sivistysjohtajan virka (vakanssinumero 11350003) / auki julistaminen/ virkavaali

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi sivistysjohtajan virkaan  KM, varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmströmin.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon sivistysjohtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuusarvioinnin tulokset, Hanna-Leena Holmströmiä on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana sivistysjohtajan virkaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

76 § Kaupunginjohtajan virka / auki julistaminen / virkavaali

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi kaupunginjohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri, kaupunginjohtaja Antti Peltolan.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon kaupunginjohtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet, Antti Peltolaa on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana kaupunginjohtajan virkaan

77 § Adressi / Akaan portin tilojen käyttö varhaiskasvatuksessa

Valtuusto merkitsi sivistyslautakunnan selvityksen adressin osalta tiedoksi.

78 § Valtuustoaloite / Kylmäkosken päiväkodin peruskorjaaminen ja laajentaminen

Valtuusto merkitsi sivistyslautakunnan selvityksen valtuustoaloitteen osalta tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

79 § Muut asiat

Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.