Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 - Akaan kaupunki

Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021

Akaan kaupungin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt uudet voimaan tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Kooste sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on hyväksytty 15.6.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä (734/1992) on uudistettu. Lakimuutoksessa on kyseessä asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistus. Asiakasmaksulain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020)) muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, kohtuullistaa maksuja ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin on mm. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.
Laissa myös selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.

Pitkäaikainen asumispalvelu

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksu saa olla 1.7.2021 alkaen korkeintaan 85 prosenttia nettotuloista, joista on tehty laissa määritellyt vähennykset, eikä erillismaksua peritä esimerkiksi aterioista ja muista tukipalveluista.

Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa.

Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen

Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on myös nostettu asetuksesta lakiin, ja palvelun enimmäismaksuprosenttia on rajoitettu tuntien mukaan.

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.
Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä.

Lisätietoja uudistuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön uutisesta