Kaupunginhallituksen päätökset 15.8.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 15.8.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 15.8.2023 ja teki seuraavat päätökset:

212 § Kaupunginhallituksen kokousten pitäminen 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti pitää vuosien 2023-2025 aikana säännönmukaiset kaupunginhallituksen kokoukset kunkin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena arkitiistaina, ei kuitenkaan heinäkuussa, kello 18.00 alkaen Hyvinvointikeskuksessa tai sähköisenä kokouksena.

Poikkeuksista tähän pääsääntöön ilmoitetaan kokouskutsussa. Kaupunginhallituksen kokousaikataulu loppuvuodelle 2023 on seuraava:

ti 15.8.2023

ti 5.9.2023

ti 19.9.2023

ti 3.10.2023

ti 17.10.2023

ti 7.11.2023

ti 21.11.2023

ti 4.12.2023 klo 12

ti 12.12.2023

Kaupunginhallitus voi lisäksi päätöksellään tai puheenjohtajan päätöksellä tarvittaessa pitää kokouksen muulloinkin tai muussa paikassa. Kaupunginhallitus voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

213 § Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen sekä nähtävänä pitäminen vuosina 2023-2025

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja noudatettavaksi hallintosäännön 171 §:n säännökset ja päättää kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjoista seuraavaa vuosina 2023-2025:

1) Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Tarkastaminen tapahtuu kokousviikon perjantaihin kello 14.00 mennessä. Mikäli kyseinen päivä on arkipyhä, pöytäkirja tarkastetaan edellisenä arkipäivänä.

2) Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikkoa seuraavan viikon maanantaina Akaan kaupungin nettisivuilla. Mikäli kyseinen päivä on arkipyhä, pidetään pöytäkirja yleisesti nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

3) Kaupunginhallituksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin 18.8.2023 kello 14.00 mennessä sähköisesti ja pidetään yleisesti nähtävillä Akaan kotisivuilla maanantaina 21.8.2023.

214 § Asiantuntijoiden osallistuminen kaupunginhallituksen kokouksiin vuosina 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuvista vuosina 2023-2025 seuraavaa:

1) Toteaa, että esittelijänä toimivan kaupunginjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimii hallintojohtaja.

2) Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtaja, joka on siten oikeutettu olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kaupunginhallituksen kokouksissa. Hallintojohtajan ollessa estyneenä kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan estyneenä ollessa pöytäkirjapitäjänä toimii talousjohtaja.

3) Oikeuttaa talousjohtajan olemaan asiantuntijana läsnä ja käyttämään puheoikeutta kaupunginhallituksen kokouksissa.

4) Oikeuttaa nuorisovaltuuston valitsemaan jäsenistään ja nimeämään jäsenen olemaan asiantuntijana läsnä ja käyttämään puheoikeutta kaupunginhallituksen kokouksissa.

5) Oikeuttaa yksittäistä asiaa käsiteltäessä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan kenen tahansa viranhaltijan tai muun henkilön olemaan läsnä kaupunginhallituksen kokouksessa asian keskustelun aikana. Tällöin kyseinen henkilö kutsutaan kokoukseen määrätyn asian käsittelyn kohdalla.

215 § Tuomio asiassa L 20/30628 Viitasaari / Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus päätti tyytyä hovioikeuden päätökseen ja että Akaan kaupunki ei hae valituslupaa korkeimmalta oikeudelta

216 § Oikaisuvaatimus: KH 20.6. §184: Toijalan uusi alakoulu KVR-urakka / Urakoitsijan valinta

  • Salassapidettävä JulkL621/1999 §6

217 § Hulevesitaksa 1.1.2023-

Kaupunginhallitus hyväksyi Akaan kaupungin hulevesitaksan 1.1.2023- ja antaa laskutukseen oheismateriaalina olevat yleiset periaatteet

218 § Talouskatsaus 1-6/2023

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-6/2023 ja Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-6/2023 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

2) velvoittaa lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion puitteissa toimimiseen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

219 § Vuoden 2024 talousarvion raami

Kaupunginhallitus päätti:

  1. hyväksyä  vuoden 2024 talousarvion raamin.
  2. velvoittaa lautakunnat laatimaan talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä kaupungin talouden tasapainottamistarpeen huomioon ottaen. Lautakuntien tulee esittää konkreettisia, realistisia ja todennettavia tasapainottamistoimenpiteitä, joista osa sisällytetään esitykseen ja osa tuodaan esille priorisoituina vaihtoehtoina, joita voidaan tarvittaessa hyödyntää valmistelutilanteen edetessä.
  1. oikeuttaa hallintotoimen laatimaan taloussuunnitelman laadintaohjeen

220 § Lausuntopyyntö koulutuskuntayhtymä Tavastian sekä Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026, sekä vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ole lausuttavaa Koulutuskuntayhtymä Tavastian eikä Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuosille 2024-2026 ja vuoden 2024 talousarvioissa huomioon otettaviin asioihin.

221 § Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen muihin toimielimiin vuosiksi 2023-2025

Kaupunginhallitus määräsi kaupunginhallituksen edustajaksi vuosiksi 2023-2025 seuraaviin toimielimiin:

-elinvoimalautakuntaan Sami Rajala
– hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan Harri Rämö
– sivistyslautakuntaan Heli Einola-Virtanen
– tekninen lautakuntaan Jaakko Leinonen
– nuorisovaltuustoon Inka Loppi
– vanhusneuvostoon Marjatta Kivi
– vammaisneuvostoon Susanna Saxberg

222 § Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valinta toimikaudelle 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti

1) asettaa kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toimikaudeksi 2023 – 2025 ja valita henkilöstöjaostoon seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2023 – 2025

varsinainen jäsen     varajäsen
Jukka Ahonen          Mervi Pulkkinen
Kalle Hyötynen        Kivi Jorma
Mari Yli-Koivisto    Anni Määttä
Maija Toivonen      Jouko Rytkönen
Harri Rämö             Salla Bister
Raija Toivonen       Aki Moisio
Jarmo Väätäinen   Timo Virtanen

2) valita kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon valituista puheenjohtajaksi Harri Rämön ja varapuheenjohtajaksi Maija Toivonen.

223 § Vammais- ja vanhusneuvostojen aloite edustajien nimeämiseksi muihin toimielimiin

Kaupunginhallitus päätti, että vammais- ja vanhusneuvostoille ei anneta lupaa nimetä edustajiaan kaupungin toimielimiin. Neuvostoilla on vaikuttamistoimieliminä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ottamalla kantaa valmistelussa oleviin asioihin sekä antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

224 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Anni Määttä

Kaupunginhallitus päätti

  1. myöntää Anni Määtälle eron Toijalan koulujen rakennustoimikunnan jäsenyydestä
  2. valita uudeksi jäseneksi Toijalan koulujen rakennustoimikuntaan Sami Hyötyläisen
  3. ehdottaa, että Toijalan koulujen rakennustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

225 § Valtuustoaloite / Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottaminen

Kaupunginhallitus päätti

  1. todeta, että valtuustoaloitteen mukaista lapsivaikutusten arviointia valmistellaan osana ennakkovaikutusten arvioinnin kokonaisuutta
  2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.