Vuoden 2021 kuntavaalit Akaassa - Akaan kaupunki

Vuoden 2021 kuntavaalit Akaassa

KUULUTUS / PÄIVITETTY 17.5.2021

Akaan kaupunkiin vuosiksi 2021-2025 valittavien valtuutettujen määrä on 35. Akaan keskusvaalilautakunta ilmoittaa kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavien kuntavaalien johdosta seuraavaa:

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Digi- ja väestötietovirasto laatii viimeistään 28.4.2021 (46. päivänä ennen vaalipäivää) äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri). Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja vaalipäivän äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää).

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä Digi- ja väestötietovirastossa 3.5.2021 (41. päivästä ennen vaalipäivää) alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 20.5.2021 (24. päivänä ennen vaalipäivää) ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille. Digi- ja väestötietoviraston Tampereen yksikkö, (os. Hatanpään valtatie 24, Tampere), on avoinna ma–pe klo 9.00–16.15. Toistaiseksi asiakaspalvelua saa vain ajanvarauksella.

Äänestäminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja äänestyspaikat

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021

Äänestys tapahtuu äänestyspaikoilla klo 9.00–20.00 äänestysalueittain.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan.

1. äänestysalue (Toijala läntinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18

2. äänestysalue (Toijala itäinen), Toijalan Yhteiskoulu, os. Kurisjärventie 18

3. äänestysalue (Viiala), Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3

4. äänestysalue (Kylmäkoski), Kylmäkosken koulu, os. Koulutie 3.

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

 

Ennakkoäänestys ja ennakkoäänestyspaikat

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikat Akaassa ovat:

Akaan kaupungintalo, os. Myllytie 3, Toijala

Viialan kirjasto, os. Solmukatu 3, Viiala

Kylmäkosken koulu, os. Koulutie 3, Kylmäkoski

Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.


Toijalan ja Viialan kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna 26.5. – 8.6.2021

arkipäivinä                            26.- 28.5. ja 31.5-4.6.2021            klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai            29.-30.5. ja 5.-6.6.2021                 klo 10.00 – 15.00

maanantai – tiistai               7.-8.6.2021                                    klo 10.00 – 20.00

Kylmäkosken kaupunginosan ennakkoäänestyspaikka on avoinna 28.5.-7.6.2021

arkipäivinä                            28.5. ja 31.5-4.6.21                       klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai            29.-30.5. ja 5.-6.6.2021                 klo 10.00 – 15.00

maanantai                            7.6.2021                                         klo 10.00 – 20.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 Akaan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungin neuvonnasta (os. Sirkesalontie 3, Akaa ma-pe 9-12 & 13-15) ja internet-osoitteessa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507 tai 040 335 3227.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5. – 8.6.2021. Tarkempi äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 26.5. – 8.6.2021. Äänestys järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Arwola, Havulinna, Peltola, Savolakoti, Sipilän koti, Tarpiakoti, Torkonkartano, sekä Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
Äänestäjä voi halutessaan ottaa mukaan oman kynän, joka ei kuitenkaan saa olla huopakynä, koska jälki näkyy äänestyslipusta läpi

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
Käytä käsihuuhdetta.
Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

1) Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit äänestää ulkona sijaitsevassa äänestyspaikassa tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaan. Voit vaihtoehtoisesti ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Lääkärin määräämässä eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle. Odota eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Ulkoäänestys / drive-in-äänestys ennakkoäänestysaikana

Ulkoäänestys järjestetään Toijalan ennakkoäänestyspaikan (ent. kaupungintalo) piha-alueella 26.5.-8.6. arkipäivisin (ma-pe) klo 15.00-17.00 välisenä aikana drive-in-äänestyksenä. Ulkoäänestykseen saapuva ilmoittaa tulostaan etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerille/Maija Siepille numeroon 040 335 3227.

Yksi ihminen on kerrallaan autossa äänestyksen aikana.

Drive-in-äänestys toteutetaan niin, ettei äänestäjä poistu toimituksen aikana autostaan. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että äänestäjä on autossa yksin. Mikäli autossa on muitakin henkilöitä, äänestäjän on noustava autosta tekemään äänestysmerkintä vaalisalaisuus säilyttäen, tai muiden henkilöiden poistuttava autosta äänestyksen ajaksi. Äänestäjän pienten lasten läsnäolo autossa voidaan kuitenkin sallia, jos se ei vaaranna vaalisalaisuutta eikä järjestystä äänestystilanteessa.

Drive-in-äänestyspisteellä on äänestysmahdollisuus myös kävellen tai polkupyörällä saapuville.

 

Voit vaihtoehtoisesti ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Jos kotiäänestäjä on karanteenissa tai eristyksessä, on äänestys mahdollista ottaa vastaan kodin pihalla. Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa), hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Pihalla täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin ihmisiin ja kontakti vaalitoimitsijan kanssa tapahtuu hallitusti ja turvallisesti.

2) Vaalipäivänä 13.6.2021

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa, ota yhteyttä kunnan keskusvaalilautakuntaan mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle.

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Jos tällainen henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava keskusvaalilautakunnan numeroon puh. 040 335 3227, jotta vaalilautakunta pystyisi järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja kuntavaaleihin liittyvistä asioista saa vs. hallintopäällikkö, keskusvaalilautakunnan sihteeri Maija Sieppi, puh. ma-pe 8-16, 040 335 3507, sähköposti maija.sieppi@akaa.fi.

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on Akaan kaupunki, PL 34, 37801 Akaa.

Tietoa vaaleista löytyy kaupungin kotisivuilta, Oikeusministeriön vaalisivuilta (www.vaalit.fi) sekä Kuntaliiton vaalisivuilta (www.kuntavaalit.fi).

Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjiä varten on 0800 94770.

Akaassa 22.4.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA