Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihanke - Akaan kaupunki

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihanke

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke 1.8.2022 – 30.4.2024

Hanke on päättynyt 30.4.2024

Ilmastoekosysteemi-hankkeessa tuetaan alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä ja innostetaan viestimään ilmastoystävällisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista

Akaan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan ja Valkeakosken yhteisessä hankkeessa keskitytään lisäksi kuntaorganisaatioiden ilmastoviestinnän tehostamiseen sekä ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisaustyön liittämiseen kuntien elinkeinotyöhön.

Kunnat tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseen yrityksiä, jotka voivat vaikuttaa ilmastoasioihin esimerkiksi innovaatioilla, toimintatapojen muutoksilla sekä arvoketjuyhteistyöllä. Kunnissa onkin tärkeää pohtia, miten yrityksiä voidaan tukea ilmastoasioissa ja miten ne kiinnitetään osaksi kuntien elinkeinoyhteistyötä. Tähän pohdintaan kuuden kunnan yhteisellä ilmastoekosysteemi-hankkeella halutaan vastata.

Ilmastoverkostossa jaetaan kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea

Yksi tapa tukea yrittäjiä heidän tekemässä ilmastotyössään on ilmastoverkosto, jonka rakentamisen hankerahoitus mahdollistaa. Ilmastoverkostolla vastataan monien yrittäjien toiveisiin saada vertaistukea ilmastoasioihin muilta yrittäjiltä. Avoin ilmastokumppanuusverkosto on yhteistyöverkosto, joka kerää yhteen ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita.

Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea. Ilmastoverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästövähennystavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastoverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa, erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Ilmastoverkoston toiminta alkaa keväällä 2023.

Yritys- ja yhdistystoimijoita rohkaistaan viestimään ilmastotoimenpiteistä

Käynnissä oleva hanke mahdollistaa useiden yritysten henkilökohtaisen kontaktoimisen ja tukitarpeiden kartoittamisen. Lisäksi on tärkeää auttaa yritys- ja yhdistystoimijoita huomaamaan ja sanoittamaan, millaisia ilmastotoimenpiteitä he ovat jo tehneet ja rohkaista viestimään niistä asiakkaille ja muille sidosryhmille. Lisäksi yrittäjille tullaan järjestämään useita maksuttomia tapahtumia, joiden teemat vaihtelevat.

Hankkeen tavoitteet

1) Yritysten tukeminen ilmastotoimenpiteissä ja innostaminen ilmastotyöhön
2) Ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen ja edellytysten luominen sille, että verkostosta tulee pysyvä toimintamalli, joka jatkuu hankkeen jälkeen.
3) Yritysten, yhdistysten ja kuntien ilmastoviestinnän tehostaminen
4) Ilmastoviestinnän vakiinnuttaminen kuntien markkinointiin ja kytkeminen ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisaustyö pysyväksi osaksi kuntien elinkeinoyhteistyötä.

Yleisiä tietoja hankkeesta

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.