Yrityksen ilmastotyö - Akaan kaupunki

Yrityksen ilmastotyö

Yrityksillä on merkittävä rooli Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan 2020-2030 toimenpiteissä. Suuri osa Etelä-Pirkanmaan alueen ilmastopäästöistä syntyy yritystoiminnasta, joten alueen yrityksiltä on löydettävissä myös merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Ilmastotyöhön osallistuminen voi samalla vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla. Kun kuluttajien ilmastotietoisuus kasvaa, myös ostopäätökset kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Kun yritys toimii vastuullisesti ja vähentää päästöjään, se vahvistaa koko yrityksen ilmastomyönteistä imagoa. Usein ilmasto- ja resurssiviisaustoimet parantavat yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta, mikä näkyy suoraan taloudellisina säästöinä.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen yritys

Nykyään menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamiseen kuuluu vastuullisuus, joka jaetaan taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Ympäristö- ja ilmastovastuullinen yritys ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset noudattamalla lainsäädäntöä, tunnistamalla toimintansa muutostarpeet sekä kehittämällä toimintaansa. Ympäristövastuu näkyy kaikessa toiminnassa, kuten energiankäytössä, materiaalien ja luonnonvarojen säästämisessä, vesistöjen, ilman ja maaperän suojelemisessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrättämisessä sekä toiminnan päästöjen vähentämisessä. Lisäksi ympäristövastuullinen yritys tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen, kuten muille yrityksille, julkisille toimijoille tai kuluttajille.

Ilmastotyö voi olla hyvin erilaista yrityksen koosta ja toimialasta riippuen ja jokainen yritys voi tehdä omaan tilanteeseensa sopivia ilmastotekoja. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein ketteriä ja voivat toteuttaa joustavia ja paikallisesti toimivia ilmastoratkaisuja.