Yrityksen ilmastotyö - Akaan kaupunki

Yrityksen ilmastotyö

Yrityksillä on merkittävä rooli Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan 2020-2030 toimenpiteissä. Suuri osa Etelä-Pirkanmaan alueen ilmastopäästöistä syntyy yritystoiminnasta, joten alueen yrityssektorilta on löydettävissä myös merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Ilmastotyöhön osallistuminen voi samalla vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla. Kuluttajien ilmastotietoisuuden koko ajan kasvaessa kulutusvalinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Kun yritys toimii vastuullisesti ja vähentää päästöjään, se vahvistaa koko yrityksen ilmastomyönteistä imagoa. Samalla useat ilmasto- ja resurssiviisaustoimet parantavat yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta, mikä näkyy suoraan taloudellisina säästöinä.

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke 1.8.2022 – 30.4.2024

Ilmastoekosysteemi-hankkeessa tuetaan alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä ja innostetaan viestimään ilmastoystävällisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista

Akaan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan ja Valkeakosken yhteisessä hankkeessa keskitytään lisäksi kuntaorganisaatioiden ilmastoviestinnän tehostamiseen sekä ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisaustyön liittämiseen kuntien elinkeinotyöhön.

Kunnat tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseen yrityksiä, jotka voivat vaikuttaa ilmastoasioihin esimerkiksi innovaatioilla, toimintatapojen muutoksilla sekä arvoketjuyhteistyöllä. Kunnissa onkin tärkeää pohtia, miten yrityksiä voidaan tukea ilmastoasioissa ja miten ne kiinnitetään osaksi kuntien elinkeinoyhteistyötä. Tähän pohdintaan kuuden kunnan yhteisellä ilmastoekosysteemi-hankkeella halutaan vastata.

Ilmastokumppanuusverkostossa jaetaan kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea

Yksi tapa tukea yrittäjiä heidän tekemässä ilmastotyössään on ilmastokumppanuusverkosto, jonka rakentamisen hankerahoitus mahdollistaa. Ilmastokumppanuusverkostolla vastataan monien yrittäjien toiveisiin saada vertaistukea ilmastoasioihin muilta yrittäjiltä. Avoin ilmastokumppanuusverkosto on yhteistyöverkosto, joka kerää yhteen ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita.

Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea. Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästötavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa, erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Ilmastokumppanuusverkoston toiminta alkaa keväällä 2023.

Yritys- ja yhdistystoimijoita rohkaistaan viestimään ilmastotoimenpiteistä

Käynnissä oleva hanke mahdollistaa useiden yritysten henkilökohtaisen kontaktoimisen ja tukitarpeiden kartoittamisen. Lisäksi on tärkeää auttaa yritys- ja yhdistystoimijoita huomaamaan ja sanoittamaan, millaisia ilmastotoimenpiteitä he ovat jo tehneet ja rohkaista viestimään niistä asiakkaille ja muille sidosryhmille. Lisäksi yrittäjille tullaan järjestämään useita maksuttomia tapahtumia, joiden teemat vaihtelevat.

Hankkeen tavoitteet

1) Yritysten tukeminen ilmastotoimenpiteissä ja innostaminen ilmastotyöhön
2) Ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen ja edellytysten luominen sille, että verkostosta tulee pysyvä toimintamalli, joka jatkuu hankkeen jälkeen.
3) Yritysten, yhdistysten ja kuntien ilmastoviestinnän tehostaminen
4) Ilmastoviestinnän vakiinnuttaminen kuntien markkinointiin ja kytkeminen ilmasto-, ympäristö- ja resurssiviisaustyö pysyväksi osaksi kuntien elinkeinoyhteistyötä.

Yleisiä tietoja hankkeesta

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Usein kysytyt kysymykset ilmastokumppanuudesta

Yritys voi liittyä ilmastokumppaniksi asettamalla toiminnalleen vähintään yhden päästövähennystavoitteen ja pyrkimällä siihen aktiivisesti.

Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja. Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, materiaalien tehokkaampaan käyttöön, kiertotalouteen, jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun, uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin, kestävään rakentamiseen, hankintoihin, matkustamisen vähentämiseen, liikkumistapoihin, kuljetuksiin ja tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastokumppanit kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa erilaisten sisältöjen äärelle. Yritykset voivat valita tilaisuudet, joihin haluavat osallistua.

Ilmastokumppanuusverkostolla vastataan yrittäjien toiveisiin saada vertaistukea ilmastoasioihin muilta yrittäjiltä ja näkyvyyttä omalle ilmastotyöllensä. Verkosto kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa, erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Ilmastoverkostoon kuuluminen on maksutonta.

Tampereen seudun ilmastokumppanuusverkosto on suunnattu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa sijaitseville yrityksille.

Tekemällä ilmastotyötä yritykset voivat saavuttaa taloudellisia säästöjä, jotka tulevat esimerkiksi energiankulutuksen pienentyessä tai materiaalien tehokkaasta käytöstä. Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä ja yritykset, joissa on ympäristöosaamista voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä arvo monille yrityksille. Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä asioista, mikä näkyy esimerkiksi vastuullisena sijoittamisena ja harkittuina ostopäätöksinä.

Kunnat tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseen yrityksiä, jotka voivat vaikuttaa ilmastoasioihin esimerkiksi innovaatioilla, toimintatapojen muutoksilla sekä arvoketjuyhteistyöllä, jolla tarkoitetaan tuotteen jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai palvelun kehittymistä ideasta palvelukonseptiksi.

Kuntien rooli on tukea yrityksiä edistämällä teknologioita, tuotteita, palveluita ja toimintatapoja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia, sekä luomalla vastuullista innovaatiokulttuuria ja vakaata, ennustettavaa ja avointa toimintaympäristöä.