Elinvoimalautakunta - Akaan kaupunki

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta johtaa ja valvoo kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueen toimintaa sekä päättää asioista kaupunkikehityspalveluiden tehtäväalueella siten kuin hallintosäännössä
säädetään. Lisäksi elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena hoitaen lain sille määräämät tehtävät.

Elinvoimalautakunnan erityistehtäviä ovat:

 • kaavoituskatsauksen laatiminen (MRL 7 §)
 • kaavaluonnoksen laatiminen ja hyväksyminen
 • merkitykseltään vähäisen asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 52 §)
 • vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen (MRL 50 §)
 • rakentamiskehotuksen antaminen (MRL 97 §)
 • rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä (MRL 53 §)
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset erilliset tonttijaot, tonttijakojen muutokset ja asemakaavan yhteydessä hyväksyttävät tonttijaot
 • poikkeamisluvat (MRL 171§)
 • suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 §)
 • lykkäyksen myöntäminen rakennuspaikkojen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvoitteen täyttämisestä
 • vastaa kiinteistönmuodostamislaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä
 • joukkoliikennettä koskevat asiat
 • työllisyyspolitiikasta vastaaminen
 • laissa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta
  kokeilusta kunnalle määrätyt tehtävät

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinoasioissa elikeinopäällikkö ja rakennusvalvonnan asioissa rakennustarkastaja. Elinvoimalautakunnan sihteerinä toimii suunnitteluavustaja.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajat:

elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Harri Rantala (SDP)
varapuheenjohtaja Anni Määttä (KOK)

Elinvoimalautakunta 2021 – 2025

 

Elinvoimalautakunnan alustava kokousaikataulu vuodelle 2024. Muutokset ovat mahdollisia.

ke 24.1.
ke 14.2.
ke 13.3.
ke 10.4.
ke 29.5.
ke 19.6.
ke 28.8.
to 26.9.
ke 30.10.
ke 27.11.
ke 22.11.
to 14.12.