Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta - Akaan kaupunki

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta johtaa, valvoo, kehittää ja koordinoi kaupungin
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueen
toimintaa, vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä päättää asioista
tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta:

– seuraa kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
alueittain ja väestöryhmittäin
– raportoi toteutetuista toimenpiteistä
– valmistelee valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
edellä mainituista asioista (Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus)
– asettaa strategisessa suunnittelussaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle
tavoitteet ja määrittelee tavoitteita tukevat toimenpiteet (Hyvinvointisuunnitelma)
– raportoi kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä
toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain (Vuosittainen hyvinvointiraportointi)
– nimeää hyte- työhön vastuuhenkilön
– koordinoi, että kaupungin eri toimialat tekevät yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä
– tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (julkiset toimijat, yksityiset
yritykset, yhdistykset)
– nimeää liikunnan edistämistä käsittelevän poikkihallinnollisen työryhmän
– edistää hyte-työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Puheenjohtajat:

puheenjohtaja Jouko Rytkönen (KOK)
varapuheenjohtaja Jouni Salonen (SDP)

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokoonpano 2023-2025.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan alustava kokousaikataulu vuodelle 2023, muutokset ovat mahdollisia:

ti 28.2.2023
ti 28.3. 2023
ti 25.4. 2023
ti 23.5. 2023 PERUTTU
ti 20.6. 2023
ti 26.9. 2023
ti 24.10. 2023
ti 21.11. 2023
ti 12.12. 2023