Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta - Akaan kaupunki

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta johtaa, valvoo, kehittää ja koordinoi kaupungin
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueen
toimintaa, vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä päättää asioista
tehtäväalueella siten kuin tässä hallintosäännössä säädetään.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta:

– seuraa kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
alueittain ja väestöryhmittäin
– raportoi toteutetuista toimenpiteistä
– valmistelee valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
edellä mainituista asioista (Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus)
– asettaa strategisessa suunnittelussaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle
tavoitteet ja määrittelee tavoitteita tukevat toimenpiteet (Hyvinvointisuunnitelma)
– raportoi kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä
toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain (Vuosittainen hyvinvointiraportointi)
– nimeää hyte- työhön vastuuhenkilön
– koordinoi, että kaupungin eri toimialat tekevät yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä
– tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (julkiset toimijat, yksityiset
yritykset, yhdistykset)
– nimeää liikunnan edistämistä käsittelevän poikkihallinnollisen työryhmän
– edistää hyte-työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Puheenjohtajat:

puheenjohtaja Jouko Rytkönen (KOK)
varapuheenjohtaja Jouni Salonen (SDP)

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokoonpano 2023-2025.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan alustava kokousaikataulu vuodelle 2024, muutokset ovat mahdollisia:

ti 30.1.2024
ti 12.3.2024
ti 9.4.2024
ti 14.5.2024
ti 11.6.2024
ti 10.9.2024
ti 8.10.2024
ti 12.11.2024
ti 26.11.2024
ti 17.12.2024