Toijalan kouluverkkouudistus - Akaan kaupunki

Toijalan kouluverkkouudistus

Akaan Toijalan kouluverkon uudistaminen on käynnissä. Ensimmäinen vaihe koski Toijalan pohjoispuolta, jonne on päätetty rakentaa uusi koulu. Paikkana on joko Toijalan vanhan terveysaseman tontti Nahkialan koulun viereinen puistoalue.

Toinen vaihe koskee Etelä-Toijalaa, jonne ollaan rakentamassa uutta yhtenäiskoulua. Rakennuspaikalle on neljä vaihtoehtoa. Valtuusto päättää paikasta kun lisäselvitykset ovat valmistuneet.

Valtuutetuille järjestettiin tutustuminen sijaintipaikkoihin torstai-iltana 8.6.2023, jolloin myös asukkaat olivat tervetulleita paikan päälle keskustelemaan.

Kouluverkkouudistusta koskevat kuntalaiskuulemiset

Etelä-Toijalan aluetta koskeva kuuleminen 10.5.2023

Järjestimme asukkaille kuulemistilaisuuden Etelä-Toijalan kouluverkkoratkaisusta Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, os. Kurisjärventie 18, keskiviikkona 10.5.2023 klo 18.30 alkaen.

Tilaisuus lähetettiin suorana kaupungin Youtube-kanavalla, mistä löytyy tilaisuuden tallenne. Tausta-aineisto löytyy tämän sivun Liitteet-osiosta.

Etukäteen saapuneisiin kirjallisiin kysymyksiin on vastattu sivulla Kuulemisen 10.5.2023 kysymykset ja vastaukset

Pohjois-Toijalan aluetta koskeva kuuleminen 7.10.2021

Järjestimme Toijalan kouluverkkouudistusta koskevan kuntalaiskuulemisen Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, os. Kurisjärventie 18, torstaina 7.10.2021 klo 18. Tilaisuus lähettiin myös suorana Akaan kaupungin YouTube-kanavalla.

Tämän sivun oikeasta laidasta löytyy kirjallinen kysymys-vastaus -kooste niistä kysymyksistä, jotka saapuivat kaupungille ennen tilaisuutta ja tilaisuden aikana YouTuben kautta.

Kuntalaiskuuleminen 3.2.2021

Ensimmäinen asukaskuuleminen järjestettiin Teams-tilaisuutena 3.2.2021 klo 18. Tilaisuudessa nähdyt esitykset ovat liitteinä.

Vastaukset 3.2. kysymyksiin

Osaan kysymyksistä ei tilaisuudessa ehditty vastata. Nämä kysymykset ja vastaukset ovat alla.

Onko Toijalan yhteiskoulun kuntoluokitus muuttunut 24.11.2020 tilanteen jälkeen?

Koulun tutkimukset ovat valmistuneet ja niiden analysointi ja vaikutukset kustannuksiin ovat työn alla.

Onko Toijalan yhteiskoulun tausta-aineistossa esitetty kuntotutkimusten lisätutkimukset jo tehty? Onko korjaustarve tarkentunut tai edelleen n. 30%:ssa?

Toijalan yhteiskoulun lisätutkimukset on tehty. Korjaussuunnitelma valmistuu helmi-maaliskuun vaihteessa.

Onko Akaan monenlaista erityistä tukea tarvitsevien vammaisoppilaiden (ostopalveluna Valkeakoskelta) sijoittaminen Akaan omiin kouluihin huomioitu selvityksissä/suunnitelmissa?

Monenlaista erityistä tukea tarvitsevien vammaisoppilaiden on tarkoitus sijoittua jatkossa Viialan yhtenäiskouluun, kun se valmistuu.

Onko tulevan kaksivuotisen esiopetuksen tilaratkaisut huomioitu?

Selvityksessä ei ole erityisesti huomioitu kaksivuotista esiopetusta. Valtakunnalliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu kunnat satunnaisotantamenetelmällä, eikä Akaa kuulu valittuihin kuntiin.  Valtakunnallinen kokeilu kestää toukokuuhun 2024 asti. Lähivuosina kaksivuotinen esiopetus ei siis aiheuta lisätoimenpiteitä Akaassa ja mikäli kokeilun johdosta esiopetus muuttuu pysyvästi kaksivuotiseksi, pystytään sen vaatimat muutokset huomioimaan Toijalan alueen palveluverkkoratkaisussa.

Onko yhtenäiskoulumalleissa huomioitu eri-ikäiset oppilaat ja heidän ikätasoinen kehitys piha-alueiden osalta? 0-lk-, 1-6-lk- ja 7-9.lk oppilaille tulisi olla omat ulkoilualueensa.

Kyllä on. Tämä on mm. Viialan yhteiskoulussa suunnittelun yksi peruste.

Onko mallinnuksissa huomioitu ”case Kylmäkoski”; onko oppilasmäärien ennustuksissa huomioitu mahdolliset Akaan elinvoimaisuuden lisääntyminen (-> lisää lapsiperheitä Akaaseen), loistava sijaintimme kasvukäytävällä, edelleen kehittyvät julkiset kulkuyhteydet Tre-Hml-Hki työssäkäyntialueille, jne? Voidaanko rakentaa ”positiivisesti oppilasmääriin suhtautuen” ja varasuunnitelmana tilat suunnitella tarvittaessa muihin toimintoihin sopien?

Kyllä on, mutta toivottavasti vaikutusta saadaan vielä kasvatettua positiivisemmaksi.

Mikäli Toijalan yhteiskoulusta olisi taloudellisesti järkevintä luopua, voitaisiinko lukion uudelleen sijoittamista ajatella uudistuvalle aseman seudulle?

Se on yksi tutkittavista vaihtoehdoista.

Onko kouluverkkouudistuksessa mahdollista huomioida myös koululaisten kerhotoiminta, kaupunkilaisten vapaa-ajantoiminta, yhdistys-, iltakoulutus- ja kansalaisopistotoiminta?

Se on kulkenut selvityksen rinnalla. Muiden käyttäjien tarpeisiin ja niiden toteuttamiseen pureudutaan tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

Onko kouluverkkouudistuksessa mahdollista huomioida vetovoimaa lisääviä, inspiroivia ja innovatiivisia koulurakennuksia ja oppimisympäristöjä?

On mahdollista huomioida. Tätä on tärkeä tutkia tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.