Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja huoltajien lapselleen valitseman kuukausittaisen enimmäistuntimäärän maksuprosentin perusteella. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa maksujen oikeellisuudesta. Perheen tulotositteet tulee toimittaa viimeistään lapsen ensimmäisen hoitokuukauden aikana varhaiskasvatustoimistoon Sirkesalontie 3, 37800 Akaa. Kun lapsen huoltajat valitsevat enimmäismaksun tai kun eivät toimita tulotositteitaan, lapselle määritetään enimmäismaksu.

Enimmäismaksu on 295 €/kk ja alin 28 €/kk. Perheen varhaiskasvatuksessa olevalle nuorimmalle lapselle määritetään suurin maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle voidaan määrittää enintään 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta, enintään 118 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraaville lapsille voidaan määrittää enintään 20 % prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta, enintään 59 €/kk.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli perheen tulot muuttuvat kuukausittain, lasketaan perheen tulojen keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Tulotositteena hyväksytään työnantajan toimittama palkkalaskelma. Yrittäjien tulee toimittaa erillinen kirjanpitäjän selvitys yritystoiminnan tuloista. Tarvittavat maksulomakkeet löytyvät sivulta Haku varhaiskasvatukseen.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen:

Perheen koko Tuloraja € / kk Korkein maksuprosentti Maksu alkaen 28 €, perheen tulot vähintään Maksu 295 €, jos perheen tulot enemmän kuin
2 henkilöä 2913 10,70 3175 5670
3 henkilöä 3758 10,70 4020 6515
4 henkilöä 4267 10,70 4529 7024
5 henkilöä 4777 10,70 5039 7529
6 henkilöä 5284 10,70 5546 8041

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kun lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi käyttää varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määritetään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on asuinpaikka väestötietojen mukaan. Jos lapsi käyttää varhaiskasvatusta kahdessa kunnassa, kumpikin kunta määrittää maksun erikseen.

Maksu tarkistetaan tarvittaessa, esim. kun perheen bruttotulot muuttuvat vähintään 10 %, perheen olosuhteet, mm. perhekoko muuttuu, lapsen käyttämä tuntimäärä muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta, mikäli huoltajat ovat toimittaneet

Kun lapsen kuukausittainen enimmäistuntimäärä vaatii muutosta, huoltajien tulee toimittaa uusi Asiakasmaksusopimus ja muutokset -lomake varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Sirkesalontie 3, 37800 Akaa lapsen uutta sijoituspäätöstä varten. Lomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen. Sijoituspäätöksen jälkeen tehdään lapselle maksupäätös.

Varhaiskasvatuksen maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden eli 1.8.-31.7. aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen sijoituspäätös on ollut yhdenjaksoisena voimassa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Yleensä varhaiskasvatuksesta peritään täysi kuukausimaksu. Kun lapsi on koko kalenterikuukauden poissa sairautensa vuoksi, maksua ei peritä lainkaan. Kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa tai kun lapsi on poissa muun syyn vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

Kun lapsen varhaiskasvatustarve päättyy, huoltajien tulee irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikka viimeistään kahta viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää. Irtisanomislomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen. Maksun määräytyminen päättyy varhaiskasvatuspaikan irtisanomispäivään.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan jälkikäteen kalenterikuukausittain. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa. Maksamaton muistutuslasku on suoraan ulosottokelpoinen eli se siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

 

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet ja periaatteet

Akaan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet ovat:

Enimmäistunnit kalenterikuukaudessa Maksu % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta Maksu / kk enintään
84 h 60 % (ei mahdollinen perhepäivähoidossa) 177 € / kk
85 – 125 h 71 % 209 € / kk
126 – 146 h 86 % 254 € / kk
147 – 167 h 93 % 274 € /kk
168 – 210 h 100 % 295 € / kk

Päivittäinen ja viikoittainen tuntimäärä voi vaihdella valitun kuukausittaisen enimmäistuntimäärän eli tuntivälyksen sisällä.
Hoitoaikaperusteinen maksupäätös on voimassa vähintään 5 kk, maksusopimusta voi muuttaa vain työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä.
Jos maksusopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu laskutetaan toteutuneen tuntivälyksen mukaisesti. Ylitys on mahdollinen vain kerran toimintavuodessa 1.8.-31.7..
Jos lapselle valittu kuukausittainen enimmäistuntimäärä osoittautuu liian pieneksi tai suureksi, laaditaan uusi maksusopimus.
Jos lapsi on poissa ennalta varattuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, käyttämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan, vaan ne rinnastetaan läsnäolopäivään ja niistä laskutetaan.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 31.7.2022 asti

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja huoltajien lapselleen valitseman enimmäistuntimäärän perusteella. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa maksujen oikeellisuudesta. Perheen tulotositteet tulee toimittaa viimeistään lapsen ensimmäisen hoitokuukauden aikana varhaiskasvatustoimistoon Sampolantie 5, 37800 Akaa. Kun lapsen huoltajat valitsevat enimmäismaksun tai kun eivät toimita tulotositteitaan, lapselle määritetään enimmäismaksu.

Enimmäismaksu on 288 €/kk ja alin 27 €/kk. Perheen varhaiskasvatuksessa olevalle nuorimmalle lapselle määritetään suurin maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle voidaan määrittää enintään 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta, enintään 115 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraaville lapsille voidaan määrittää enintään 20 % prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisesta maksusta, enintään 58 €/kk.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli perheen tulot muuttuvat kuukausittain, lasketaan perheen tulojen keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Tulotositteena hyväksytään työnantajan toimittama palkkalaskelma. Yrittäjien tulee toimittaa erillinen kirjanpitäjän selvitys yritystoiminnan tuloista. Tarvittavat maksulomakkeet löytyvät sivulta Haku varhaiskasvatukseen.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko Tuloraja € / kk Korkein       maksuprosentti Maksu alkaen 27 €, perheen tulot vähintään Maksu 288 €, jos perheen tulot enemmän kuin
2 henkilöä 2798 10,70 3050 5485
3 henkilöä 3610 10,70 3862 6297
4 henkilöä 4099 10,70 4351 6786
5 henkilöä 4588 10,70 4840 7275
6 henkilöä 5075 10,70 5327 7762

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kun lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi käyttää varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määritetään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on asuinpaikka väestötietojen mukaan. Jos lapsi käyttää varhaiskasvatusta kahdessa kunnassa, kumpikin kunta määrittää maksun erikseen.

Maksu tarkistetaan tarvittaessa, esim. kun perheen bruttotulot muuttuvat vähintään 10 %, perheen olosuhteet, mm. perhekoko muuttuu, lapsen käyttämä tuntimäärä muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta.

Kun lapsen kuukausittainen enimmäistuntimäärä vaatii muutosta, huoltajien tulee toimittaa uusi Asiakasmaksusopimus ja muutokset -lomake varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Sampolantie 5 37800 Akaa lapsen uutta sijoituspäätöstä varten. Lomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen. Sijoituspäätöksen jälkeen tehdään lapselle maksupäätös.

Varhaiskasvatuksen maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden eli 1.8.-31.7. aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen sijoituspäätös on ollut yhdenjaksoisena voimassa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Yleensä varhaiskasvatuksesta peritään täysi kuukausimaksu. Kun lapsi on koko kalenterikuukauden poissa sairautensa vuoksi, maksua ei peritä lainkaan. Kun lapsi on poissa sairautensa vuoksi vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa tai kun lapsi on poissa muun syyn vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

Kun lapsen varhaiskasvatustarve päättyy, huoltajien tulee irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikka viimeistään kahta viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää. Irtisanomislomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen. Maksun määräytyminen päättyy varhaiskasvatuspaikan irtisanomispäivään.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan jälkikäteen kalenterikuukausittain. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa. Maksamaton muistutuslasku on suoraan ulosottokelpoinen eli se siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

 

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet ja periaatteet

Akaan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet ovat:

Enimmäistunnit kalenterikuukaudessa Maksu % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta Maksu / kk enintään
84 h 60 % (ei perhepäivähoidossa) 173 € / kk
85 – 125 h 71 % 204 € / kk
126 – 146 h 86 % 248 € / kk
147 – 167 h 93 % 268 € /kk
168 – 210 h 100 % 288 € / kk

Päivittäinen ja viikoittainen tuntimäärä voi vaihdella valitun kuukausittaisen enimmäistuntimäärän eli tuntivälyksen sisällä.
Hoitoaikaperusteinen maksupäätös on voimassa vähintään 5 kk, maksusopimusta voi muuttaa vain työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä.
Jos maksusopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu laskutetaan toteutuneen tuntivälyksen mukaisesti. Ylitys on mahdollinen vain kerran toimintavuodessa 1.8.-31.7..
Jos lapselle valittu kuukausittainen enimmäistuntimäärä osoittautuu liian pieneksi tai suureksi, laaditaan uusi maksusopimus.
Jos lapsi on poissa ennalta varattuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, käyttämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan, vaan ne rinnastetaan läsnäolopäivään ja niistä laskutetaan.