Erityisvarhaiskasvatus - Akaan kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

Akaan varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Outi Salminen toimii pääosin Kylmäkosken ja Toijalan taajaman alueilla ja Päivi Tyrkkö pääosin Viialan taajaman alueella.

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan tukea lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa monin eri tavoin.  Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea ja auttaa lasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tarpeen mukaisessa laajuudessa.

Tuki voi olla pedagogista, rakenteellista tai hyvinvointia tukevaa.

Pedagoginen tuki voi olla esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointia, lapsikohtaista ohjausta, apuvälineiden, kuvien tai viittomien käyttöä.

Rakenteellisena tukena voidaan esim. pienentää lapsiryhmän kokoa tai lasten tukitarpeiden vaatiessa hankkia ryhmäavustaja.

Hyvinvointia tukevia toimenpiteitä voivat olla esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Lapsen tuen tarpeet kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan eli Lapsen vasuun. Tuen tarpeen arviointiin osallistuvat lapsi itse ikätasonsa mukaisesti, lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä tarvittaessa muut asiantuntijat. Tukitoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan sekä toimenpiteiden vaikutuksia ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä yllä mainittujen kanssa.

Yleinen tuki

Yleinen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa hoidollisena, pedagogisena tai kasvatuksellisena tukena. Yleinen tuki kohdistuu kaikkiin lapsiin.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on yksilöllisempää ja vahvempaa kuin yleinen tuki. Se on säännöllistä ja voi koostua erilaisista tukimuodoista.

Tehostetun ja erityisen tuen tarve kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan lapsen saamiin asiantuntijalausuntoihin nojaten. Yhteistyötahoja lapsen tuen toteuttamisessa voivat olla  mm. lastenneuvolat, perhekeskus, terapeutit ja TAYS.

Lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukitoimien vaikutuksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jos lapsen tilanteessa havaitaan muutoksia, tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmaa tarkistetaan, jotta se ajantasaisesti vastaisi lapsen tuen tarvetta.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei auta lasta riittävästi, lapsi voi siirtyä erityiseen tukeen, jossa hyödynnetään erityispedagogisia tukimenetelmiä. Lapsen tukitarve saattaa edellyttää erilaisia terapia-, avustaja- tai tulkkipalveluita ja apuvälineitä.