Lapsen kolmitasoinen tuki - Akaan kaupunki

Lapsen kolmitasoinen tuki

Lapsen kolmitasoinen tuki

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty.  Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta.

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyksettä. Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään inklusiivisten periaatteiden mukaisesti pääosin lapsen omassa ryhmässä. Lapsi voi liikkua joustavasti tuen tasolta toiselle. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. Lapsella on oikeus saada tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu.  Tavoitteena lapsen tuessa on johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen välille.

Yleinen tuki on matalin tuen taso

Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tuen muodoista, tuki on lyhytkestoista ja/tai intensiteetiltään matalampaa verrattuna tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki järjestetään varhaiskasvatuksen opettajan ja muun henkilöstön yhteistyössä.

Tehostettu tuki on keskivahva tuen taso

Kun yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen, joka on intensiteetiltään voimakkaampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen muodoista. Tukea annetaan lapsen tarpeiden mukaisesti niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.

Erityinen tuki on vahvin tuen taso

Kun yleinen tai tehostettu tuki ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen, joka on jatkuvaa, kokoaikaista ja muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista.

Hallinnollinen päätös tehostetusta tai erityisestä tuesta

Tehostetusta ja erityisestä tuesta ja tukipalveluista, kuten tulkki-, avustamispalveluista tai apuvälineistä tehdään viipymättä toistaiseksi voimassa oleva hallinnollinen päätös, joka perustuu lapsen tuen tarpeen kartoitukseen. Hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö varhaiskasvatuksen Wilmaan. Hallintopäätös muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu. Lapsi voi vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi tarvita pidennettyä oppivelvollisuutta. Päätös asiasta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Lapsen tuen tarvetta, tuen riittävyyttä ja toteutumista arvioidaan tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, tuen tarpeen tai oppimisympäristön muuttuessa ja lapsen siirtyessä esiopetukseen. Aloitteen tähän voi tehdä henkilöstö, huoltaja tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä.

Lapsella on oikeus tarpeidensa mukaisiin varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluihin ja opetukseen. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa opetusta, säännöllistä tai epäsäännöllistä, osa- tai kokoaikaista. Sitä voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena lapsen ryhmän opettajan kanssa. Varhaiskasvatuksessa voi olla avustavaa henkilöstöä, joiden tehtävänä on tukea lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan.

Monialaisen yhteistyön käytännöt ja periaatteet sovitaan lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa.

Tarkemmat tiedot lapsen tuesta löytyvät Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta