Oppilashuolto - Akaan kaupunki

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

HUOM! Vuoden 2023 alusta kaikki koulujen erityistyöntekijöiden sekä oppilashuollon väen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi


Oppilashuollon palvelut

Kaikissa perusopetuksen kouluissa on kouluterveydenhuolto-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kouluikäisten lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä koulujen henkilöstön ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuollossa työskentelevät kouluterveydenhoitajat- ja lääkärit. Vuosittain tehtävät terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Terveystarkastuksissa pyritään havaitsemaan tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Perheiden kanssa tehdään yhteistyötä tarvittavan tuen järjestämiseksi.

Psyykkari eli psykiatrinen sairaanhoitaja

Psyykkari tarjoaa kouluympäristössä yksilöllistä keskusteluapua mieltä kuormittaviin kysymyksiin ja haasteisiin. Keskustelukäyntien tavoitteena on tukea nuorten tunne-elämää, voimavaroja ja ennaltaehkäistä psyykkistä kuormitusta. Tarvittaessa psyykkari ohjaa nuoren muihin palveluihin. Psyykkari työskentelee 6.-9.-luokkalaisten sekä lukiolaisten kanssa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä kouluissa sekä koko kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden kanssa. Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Koulukuraattorin työ sisältää mm. käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa.

Koulupsykologi

Psykologi osallistuu oppilashuoltotyöhön oman alansa asiantuntijana sekä yksittäisen oppilaan että koko yhteisön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologi voi olla mukana suunnittelemassa koko kouluyhteisön tai luokan hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.

Psykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia psykologisten arviointi-, konsultaatio- ja neuvontapalvelujen avulla. Psykologin työ sisältää oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä oppilaan lähiverkoston ja tarvittavan viranomaisverkoston kanssa. Psykologit ohjaavat tarvittaessa perheitä koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin.