Koulun säännöt - Akaan kaupunki

Koulun säännöt

Akaan kaupungin koulujen yhteiset säännöt

Kylmäkosken koulun omat täydennykset
(päivitetty 26.9.2023)

 

 

1.  Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.)

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja. 

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa).

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun kerhojen aikana.

 

2. Koulualueet (karttaliite ja kuvaus) 

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja piha-alueet. Kunkin koulurakennuksen välituntialue määritellään erikseen. Oppilaiden tulee pysyä koulualueella koulupäivän ajan.  

Välituntialue rajautuu rakennuksiin ja pihan laidoilla oleviin aitoihin.

 

3.  Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus 

 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. (Perustuslain 6 §) 
 • turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29-34§) 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea on oikeus saada tukiopetusta.

 Oppilaalla on velvollisuus 

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu (POL 25 ja 26§) 
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti  
 • käyttäytyä asiallisesti

Poissaolot:
Kun oppilas on sairaana ja poissa koulusta, huoltajat ilmoittavat sen Wilman välityksellä. Tehtävät poissaoloajalta tehdään pääsääntöisesti kotona.

 

Muusta syystä poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa mahdollisimman ajoissa etukäteen. (Lomake löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.) Enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luvan luokanopettaja ja pitempiaikaiseen poissaoloon koulunjohtaja. Oppilaan tulee huolehtia itsenäisesti siitä, että pyytää opettajaltaan etukäteen tehtävät ja huolehtii siitä, että luvanvaraisena poissaoloaikana annetut tehtävät tulevat tehdyiksi.

 

Poissaolo sovitusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta ilmoitetaan viestillä Kirkkiksen puhelinnumeroon.

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös  

 • Otan toiset huomioon.
 • Käyttäydyn asiallisesti. 
 • Annan kaikille työrauhan.  
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.  
 • Saavun täsmällisesti oppitunneille.  

Käyttäytyminen:
Oppilas käyttäytyy sovittujen ohjeiden mukaan ja toiset huomioiden koulussa ja koulumatkoilla. Oppilas on kohtelias, tervehtii ja kiittää oma-aloitteisesti, harjoittelee erimielisyyksien sopimista, käyttää sopivaa ja hyväksyttyä kieltä.

 

Ruokailu:
Ruokailu on opetustilanne ja sitä valvoo opettaja. Ruokailussa opeteltaviin asioihin kuuluvat hyvät ruokailutavat, ruuan sopivan annostelun harjoittelu, itselle vieraiden ruokien maistaminen sekä omista astioista huolehtiminen.
Tieto ruoka-aineallergioista ja muista erityisruokavalioista toimitetaan terveydenhoitajan kautta keittiölle. Myös omalle opettajalle tulee kertoa yksilöllisistä ruokavalioista.

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Vietän välitunnit koulun välituntialueilla.  
 • Koulupäivän aikaisissa siirtymisissä noudatan opettajan antamia reittiohjeita. 
 • Koulumatkoilla ja siirtymisissä noudatan liikennelakeja ja -sääntöjä. 
 • Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani sekä kunnioitan toisten omaisuutta.  
 • Pidän ympäristön siistinä.  

Kouluun tulo:
Kouluun tullaan aikaisintaan kymmenen minuuttia ennen tunnin alkua.
Koulun alkamista odotetaan koulun pihalla.

 

Välitunnit:
Välitunnit vietetään ulkona.
Pakkasrajaa ei ole, mutta tarvittaessa välituntia voidaan lyhentää.
Välitunnille pukeudutaan sään mukaisesti.

 

Kivien, lumipallojen ym. esineiden heitteleminen on kielletty.

 

Kulkeminen liikuntapaikoille:
Oppitunnin päättyessä koulualueen ulkopuolella, palaavat kaikki oppilaat ensin koululle ja kotimatka alkaa kaikilla vasta sieltä.

 

Koulumatkat:
Oppilaan koulumatkoista vastaavat huoltajat. Huoltajan vastuulla on huolehtia koululaisen turvallisesta kulkemisesta sekä pyöräilykypärän ja heijastinten käytöstä.

 

Pyörät säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetussa paikassa.

 

Opetuksen järjestäjä on vastuussa koulumatkalla sattuneen tapaturman hoitokustannuksista. Koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan kulkemista suoraan koulusta kotiin tai kotoa kouluun. Kotiin lähdetään heti koulupäivän päätyttyä.

 

Autoliikenne:
Huomioikaa turvallisuus saattoliikenteessä, kun lapsia kuljetetaan kouluun ja haetaan koulusta.

Turvallisuus  

 • Ilmoitan koulun henkilökunnalle turvallisuutta vaarantavista olosuhteista ja tilanteista. 

Kerro aikuiselle, jos näet tai koet jotakuta kiusattavan.

 • Säilytän kulkuvälinettäni tai ajoneuvoani lukittuna niille osoitetuilla paikoilla.  
 • En vaaranna toisten turvallisuutta välitunneilla.

Fyysinen koskemattomuus:
Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus väkivallattomaan ympäristöön, Kaikenlainen käsiksi käyminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan aina.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  

 • Mobiililaitteita käytän oppitunneilla vain opettajan ohjeiden mukaan. 
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman huoltajan lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

Laitteet pidetään äänettöminä koulupäivän ajan, eivätkä ne saa häiritä koulupäivää. Laitteiden käytöstä koulupäivän aikana sovitaan yhdessä opettajan kanssa.
Oppilas vastaa itse laitteestaan.

Päihteet ja vaaralliset esineet  

 • En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia esineitä tai aineita. 

Koulutyössä tarpeettomat ja häiritsevät tavarat jätetään kotiin.

Kurinpito  

 • Akaan kurinpitoa ohjaa Puuttumisen portaat. (Nähtävillä Wilmassa) 
 • Opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. (POL§36e) 
 • Opettaja ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo koulun sääntöjä ja aiheuttaa vahinkoa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle.

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 • Koulun järjestyssäännöt julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.   
 • Järjestyssäännöt ovat yhteiset kaikissa Akaan kouluissa, koulukohtaiset tarkennukset ovat mahdollisia. 
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain lukuvuoden alussa tai tarvittaessa.

Kylmäkosken koulussa järjestyssäännöt päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa, syyslukukauden alkupuolella. Myös vanhempainyhdistys ja oppilaskunnan hallitus saavat mahdollisuuden osallistua sääntöjen tarkistamiseen.

Kuva koripallotelineestä
Kuva koripallotelineestä