Oppilashuoltoryhmä - Akaan kaupunki

Oppilashuoltoryhmä

Pappilan koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat vakijäseninä rehtori Matti Koppanen, laaja-alainen erityisopettaja Katri Myllynen, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Tämän lisäksi ryhmään kuuluu aina käsiteltävään asiaan liittyvä luokanopettaja ja mahdollisuuksien mukaan avustava henkilökunta. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Oppilashuoltotyöryhmän toiminta on parhaimmillaan tiimityötä, joka hyödyntää eri alojen asiantuntemusta ja osaamista koko yhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja rakentaa suvaitsevaa sekä terveyttä ja mielenterveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. Tavallisimpia oppilaskohtaisia asioita ovat olleet oppimisvaikeudet, käytöshäiriöt, kotiongelmat, kiusaaminen ja poissaolot. Kun ryhmässä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, on erityisesti otettava huomioon tietosuoja.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin. Terveydenhoitajan vastaanotto on asuntolan yläkerrassa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, pelko- ja jännitystiloja, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattori tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivän aikana. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja tukea oppimista. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä oppimiseen, keskittymiseen, ryhmässä olemiseen ja tunne-elämään liittyvissä pulmissa. Koulupsykologi keskustelee luottamuksellisesti oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa, suorittaa tarvittaessa psykologisia tutkimuksia ja arvioi tukitoimien sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi osallistuu oppilashuoltotyöryhmään ja toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien, erityisopettajien ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin, mikäli heillä on huolia oppilaan koulunkäynnistä, kehityksestä tai oppimisesta. Tapaamiset voidaan aloittaa myös opettajan tai esimerkiksi terveydenhoitajan aloitteesta. Tällöin koulupsykologi ottaa yhteyttä oppilaan kotiin, jotta tapaamisista voidaan sopia perheen kanssa etukäteen.