Koulun säännöt - Akaan kaupunki

Koulun säännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.) 

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa). 

2. Koulualueet

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja piha-alueet. Kunkin koulurakennuksen välituntialue määritellään erikseen. Oppilaiden tulee pysyä koulualueella koulupäivän ajan.  

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus 

 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. (Perustuslain 6 §) 
 • turvalliseen opiskeluympäristöön. (POL 29-34§) 

Oppilaalla on velvollisuus

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. (POL 25 ja 26§) 
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti.  
 • käyttäytyä asiallisesti. 

 

 4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 •  Otan toiset huomioon. 
 • Käyttäydyn asiallisesti. 
 • Annan kaikille työrauhan.  
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.  
 • Saavun täsmällisesti oppitunneille.  

 

Oleskelu ja liikkuminen

 •  Vietän välitunnit koulun välituntialueilla.  
 • Koulupäivän aikaisissa siirtymisissä noudatan opettajan antamia reittiohjeita. 
 • Koulumatkoilla ja siirtymisissä noudatan liikennelakeja ja -sääntöjä. 
 • Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani sekä kunnioitan toisten omaisuutta.  
 • Pidän ympäristön siistinä.  

 

Turvallisuus

 •  Ilmoitan koulun henkilökunnalle turvallisuutta vaarantavista olosuhteista ja tilanteista. 
 • Säilytän kulkuvälinettäni tai ajoneuvoani lukittuna niille osoitetuilla paikoilla.  
 • En vaaranna toisten turvallisuutta välitunneilla.  
 • En heitä lumipalloja koulun alueella. 
 • Kiipeilen vain kiipeilyyn tarkoitetuissa telineissä. 
 • En pyöräile koulun pihassa koulupäivän aikana. 

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 •  Mobiililaitteita käytän oppitunneilla vain opettajan ohjeiden mukaan. 
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman hänen huoltajansa lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet  

 •  En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia esineitä tai aineita. 

 

Kurinpito

 • Akaan kurinpitoa ohjaa Puuttumisen portaat. (Nähtävillä Wilmassa) 
 • Opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. (POL§36e) 
 • Opettaja ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Koulun järjestyssäännöt julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.   
 • Järjestyssäännöt ovat yhteiset kaikissa Akaan kouluissa, koulukohtaiset tarkennukset ovat mahdollisia. 
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain lukuvuoden alussa tai tarvittaessa.