Avustus nuorisotoimintaan - Akaan kaupunki

Avustus nuorisotoimintaan

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena ja/tai kohdeavustuksena nuorisoyhdistyksille ja niihin rinnastettaville yhdistyksille, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita ja jotka toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia.

Avustusta voidaan myöntää toimijalle, jonka kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Tällaisia nuorisoyhdistyksiä ovat:

a) valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenjärjestöt,
b) rekisteröidyt paikalliset yhdistykset, jotka sääntöjensä ja jäsenistönsä perusteella ovat nuorisoyhdistyksiä,
c) rekisteröimättömät paikalliset järjestöt, jotka sääntöjensä ja jäsenistönsä perusteella ovat nuorisoyhdistyksiä ja joiden hallinto sekä talous on hoidettu kuten rekisteröidyn yhdistyksen (esim. nuoriso- osastot).

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena nuorisoyhdistyksen yleiseen, sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta voidaan myöntää kohdeavustuksena harkinnan mukaan nuorisoyhdistyksien ja vapaamuotoisten nuorisoryhmien toteuttamaan toimintaan.

Avustusten myöntäminen pohjautuu nuorisolakiin ja asetukseen nuorisotyöstä ja -politiikasta. Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan ja avustettavan toiminnan tulee tukea nuorten harrastamista, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Avustus tulee käyttää hakijan toiminnassa eikä avustusta voi välittää kolmannelle osapuolelle. Avustus on käytettävä sen vuoden aikana tapahtuvaan toimintaan, minä se on myönnetty. Mikäli avustusta ei käytetä haettuun tarkoitukseen, tulee se palauttaa kaupungille. Avustuksen saajan tulee pyydettäessä todentaa avustuksen kohdentaminen kuiteilla. Avustusta ei myönnetä sellaisille yhdistyksille ja ryhmille, joiden toimintaa avustetaan kaupungin toimesta muuta kautta tai muuhun lainsäädäntöön perustuen.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Yleisavustushakemukseen tulee liittää erillinen liite, josta selviää hakijan toiminnan laatu, laajuus
ja sekä taloudellinen tila (viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös).

Avustusta ei myönnetä:

 • Uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
 • Suljettuihin tilaisuuksiin
 • Kalustohankintoihin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai muu selkeä liiketaloudellinen toiminta
 • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin

  Avustushakemus nuorisotoimintaan 2024

  Vaihe 1 / 3 - Yhteystiedot

  • PP dot KK dot VVVV
  • Toiminnan tarkoitus lyhyesti