Yleisavustus liikuntatoimintaan - Akaan kaupunki

Yleisavustus liikuntatoimintaan

Liikunta-avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille/yhdistyksille, joiden kotipaikka on Akaa. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Yleisavustus on tarkoitettu käyttötalousmenoihin.

Yleisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti ja sen myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. Yhdistyksen toimintaa tarkastellaan kolmen kokonaisuuden kautta: toiminnan määrä ja laajuus, toiminnan laatu ja kehittäminen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta.

Avustusta myönnetään yhdistykselle, jolla on tarve avustukselle, mutta jonka taloudellinen kokonaistilanne on vakaa ja jonka oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin ja saatuihin avustuksiin. Myönnetyn avustuksen määrä ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen talousarviosta.

Avustus tulee käyttää hakijan toiminnassa eikä avustusta voi välittää kolmannelle osapuolelle. Mikäli avustusta ei käytetä haettuun tarkoitukseen, tulee se palauttaa kaupungille. Avustuksen saajan tulee pyydettäessä todentaa avustuksen kohdentaminen kuiteilla.

Avustusta ei myönnetä sellaisille yhdistyksille, joiden toimintaa avustetaan kaupungin toimesta muuta kautta. Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista hakea pika-avustusta eikä sen saaminen sulje pois yleisavustuksen myöntämistä. Hakijalle ei voida myöntää haettua avustussummaa suurempaa avustusta.

Avustushakemuksen lisäksi vaadittavat liitteet ovat: viimeisin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi liitteinä tulee toimittaa strategia, visio ja arvot sekä kouluttautuneiden ohjaajien koulutustietolista, mikäli edellisiin on hakemuksissa viitattu. Jos hakijana on uusi yhdistys tai jos säännöt ovat muuttuneet, tulee lisäksi toimittaa yhdistyksen säännöt.

Avustusta ei myönnetä:

 • Suljettuihin tilaisuuksiin (yhdistyksen toiminnan tulee olla avointa kaikille)
 • Kalustohankintoihin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voitontuottaminen tai muu selkeä liiketaloudellinen toiminta
 • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin
 • Sijoitustoimintaan, lainanmaksuun tai muihin pääomatalousmenoihin

  Yleisavustushakemus liikuntatoimintaan 2024

  Jos kyseinen kohta ei koske seuraa, niin merkitse – , sillä kaikkiin kohtiin on pakollista kirjoittaa jotakin.

  Vaihe 1 / 6 - Yhdistyksen perustiedot

  Yhdistyksen perustiedot

  Listaa kustakin ryhmästä seuraavat tiedot: nimi, ikäluokka, laji, harjoituskuukaudet ja tapahtumakerrat viikossa
  Listaa kustakin ryhmästä seuraavat tiedot: nimi, ikäluokka, laji, harjoituskuukaudet ja tapahtumakerrat viikossa
  Huom! Tässä kohdassa tarkoitetaan osallistumiskertojen määrää, ei yksittäisiä harrastajia. Esimerkki: Yhdistyksellä on 4 ryhmää, jotka harjoittelevat kukin vuoden aikana 50 harjoituskertaa. Jokaisessa ryhmässä on 10 osallistujaa. Lasketaan siis osallistumiskerrat seuraavasti: 4x50x10=2000