Ajankohtaista

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos, Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos ja Maitikkatien asemakaavan muutos

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutosten vireille tulosta ja päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 23.12.2020 – 27.1.2021 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla. Palaute pyydetään toimittamaan 27.1.2021 mennessä.

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 22.4 – 25.5.2020. Koko kunnan kattava luontoselvitys valmistuu syksyllä 2020. Seuraavaksi järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

Karhunrahkan osayleiskaava ja tuulipuistohanke

Akaan kaupunki on käynnistänyt Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan. Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry. Pöyry on nykyään nimeltään AFRY Finland Oy.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6. – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta. Seurantaryhmän kokous pidettiin 28.8.2020. Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on käsittelyssä marraskuun aikana elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavaluonnosvaiheen aineisto, joka sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, lisätään kaavoituksen nettisivuille, kun aineisto asetetaan julkisesti nähtäville.

Kinon korttelin asemakaavan muutos 

Akaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kinon korttelin asemakaavan muutoksen kokouksessaan 1.4.2020 § 100 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 13.5.2020.

Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutos 

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 44 hyväksynyt Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutoksen ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 12.8.2020.