Ajankohtaiset kaavahankkeet - Akaan kaupunki

Ajankohtaiset kaavahankkeet

Asemakaavahankkeet

AkaaPointin asemakaavamuutos tullut vireille 2022
Alkkulan asemakaavamuutos luonnosvaihe 2018
Lentiläntie 1 asemakaavamuutos luonnosvaihe 2023
Naiminkujan asemakaavamuutos ehdotusvaihe 2024
Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos hyväksytty 2023,
päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Sirkesalontien asemakaavamuutos luonnosvaihe 2023/24
Valtatie 1 asemakaavamuutos luonnosvaihe 2023/24
Viialan asemanseudun asemakaavamuutos tullut vireille 2023

Toijalan keskustan kehittämiseksi järjestettiin opiskelijaprojekti 2023

 

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy. Akaan strateginen yleiskaava, valmisteluvaiheen aineisto; kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liiteaineistoineen olivat julkisesti nähtävillä 9.2 – 21.3.2022 välisen ajan. Yleiskaavaan liittyviä taustaselvityksiä jatkettiin vuoden 2023 aikana, kaavaehdotusvaihe siirtyy myöhemmäksi.
Tutustu tästä strategiseen yleiskaavaan.

 

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 17.4.2023 päättänyt asettaa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §). Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 8.5. – 30.6.2023 välisen ajan.
Tutustu tästä Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan käsittelyyn.

 

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2023 § 5 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2023 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla. Aineisto toimitetaan tammikuun lopulla myös Toijalan ja Viialan kirjastoihin.  Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Tutustu tästä kaavoituskatsauksen aineistoon.

 

Maapoliittinen ohjelma

Valtuusto on kokouksessaan 15.6.2022 hyväksynyt Akaan maapoliittisen ohjelman.
Tutustu tästä Akaan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan.

 

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä puutteita

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä on havaittu puutteita.
Tästä syystä viralliset asemakaavaotteet tulee pyytää kaavoituksen asiakaspalvelusta tällä lomakkeella.