Ajankohtaista - Akaan kaupunki

Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.2.2021 (KH 26 §:n) vuoden 2021 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.2.2021 – 22.3.2021 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.  Tutustu tästä kaavoituskatsaukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 7 §:n) mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 hyväksynyt kaavaehdotuksen ja ehdotusvaiheen asiakirjat. Kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat julkisesti nähtävillä 16.9 – 18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Vuoritien asemakaavan muutokseen.

Maitikkatien asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 hyväksynyt  kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Maitikkatien asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineisto; kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus, ovat julkisesti nähtävillä  16.9 – 18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Maitikkatien asemakaavan muutokseen

Lentiläntie 1, asemakaavan muutos

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt  osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Lentiläntie 1:n asemakaavan muutokseen

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 22.4 – 25.5.2020. Koko kunnan kattava luontoselvitys valmistui syksyllä 2020. Taustoittavien selvitysten laatiminen jatkuu.

Karhunrahkan osayleiskaava ja tuulipuistohanke

Akaan kaupunki on käynnistänyt Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan. Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry. Pöyry on nykyään nimeltään AFRY Finland Oy.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6. – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta. Seurantaryhmän kokous pidettiin 28.8.2020. Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat olleet käsittelyssä marraskuussa 2020 elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.