Ajankohtaista - Akaan kaupunki

Ajankohtaista

Kaavoituskatsaus

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.2.2021 (KH 26 §:n) vuoden 2021 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 18.2.2021 – 22.3.2021 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.  Tutustu tästä kaavoituskatsaukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 7 §:n) mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Vuoritien asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnos on valmistunut. Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 10.2.2021 hyväksynyt kaavaluonnoksen ja luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat olleet julkisesti nähtävillä 18.2 – 22.3.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Vuoritien asemakaavan muutokseen.

 

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos, Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos ja Maitikkatien asemakaavan muutos

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt asemakaavamuutosten vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 23.12.2020 – 27.1.2021 välisen ajan.

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 22.4 – 25.5.2020. Koko kunnan kattava luontoselvitys valmistui syksyllä 2020. Taustoittavien selvitysten laatiminen jatkuu.

Karhunrahkan osayleiskaava ja tuulipuistohanke

Akaan kaupunki on käynnistänyt Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan. Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry. Pöyry on nykyään nimeltään AFRY Finland Oy.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6. – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta. Seurantaryhmän kokous pidettiin 28.8.2020. Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat olleet käsittelyssä marraskuussa 2020 elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Kinon korttelin asemakaavan muutos 

Akaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kinon korttelin asemakaavan muutoksen kokouksessaan 1.4.2020 § 100 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 13.5.2020 Kaavakartta

 

Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutos 

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 44 hyväksynyt Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutoksen ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 12.8.2020. Kaavakartta