Karhunrahkan osayleiskaava - Akaan kaupunki

Karhunrahkan osayleiskaava

Karhunrahkan osayleiskaavan käsittely on keskeytetty valtuuston päätöksellä 17.11.2021 § 114.

Aikaisemmat vaiheet:

ABO Wind Oy ja Akaan kaupungin kaupunkikehitystoimi ovat neuvotelleet tuulivoiman tuotantoalueen rakentamishankkeesta Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä tuulivoima-alueeksi. Akaan kaupunginhallitus oli kokouksessaan 4.9.2018 § 244 hyväksynyt ABO Wind Oy:n ja Akaan kaupungin välisen kaavoitussopimuksen ja päätti käynnistää Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan.

Tuulipuistohankkeesta vastasi ABO Wind Oy. Kaava päätettiin toteuttaa konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi oli valittu Pöyry.

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutettiin päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristö-vaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava päätettiin laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä olisi voitu käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6.2019 – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta.

Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olivat käsittelyssä marraskuussa 2020 elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavaluonnosvaiheen aineisto, joka sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, oli tarkoitus lisätä kaavoituksen nettisivuille, kun aineisto olisi asetettu julkisesti nähtäville.

 

7/2020 YVA- ja kaavaselostuksen aikataulu

Pirkanmaan ELY keskus, ABO Wind Oy, Akaan kaupunki ja AFRY pitivät antoisan työpalaverin kesäkuussa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavaluonnos oli tarkoitus julkaista nähtäville ja kommentoitavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 8/2020: Seurantaryhmän kokous
  • 9/2020: YVA- ja kaava-asiakirjojen valmistelua Akaan kaupungissa

Selostuksessa olisi esitetty eri hankevaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset. Selostuksessa olisi huomioitu myös viimeisimmät tuulivoiman infraäänen vaikutuksia koskevat tutkimustulokset, jotka julkistettiin kesäkuussa 2020.