Sirkesalontien asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Sirkesalontien asemakaavamuutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle sijoittuvien kaupallisten toimintojen kokonaisuus uudelleen. Samassa yhteydessä on tarkoitus korjata alueen korttelinumerointi ja mahdollistaa Satamatien ja Sirkesalontien risteysalueelle suunnitellun kiertoliittymän pohjoispuolisen kevyenliikenteen väylän tarvitsema tilavaraus.
Alue asetetaan rakennuskieltoon (MRL 53§) kaupallisten toimintojen osalta asemakaavamuutoksen laatimisajaksi.

Kaavan eteneminen

Akaan elinvoimalautakunta on päätöksellään 10.4.2024 § 49 päättänyt pidentää maankäyttö ja rakennuslain 53 §:n mukaisen, kaupallisia toimintoja koskevan rakennuskiellon jatkumaan kaksi vuotta. Kielto on voimassa 10.4.2026 saakka asemakaavan muuttamista varten. Kielto koskee kortteleita 200, 201 ja 202.

Kaavan vaiheet

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.12.2023 hyväksynyt Sirkesalontien kaavaluonnoksen. Sirkesalontien asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineisto; kaavaselostus, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 22.12.2023 – 31.1.2024 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Sirkesalontien asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 5.5.-7.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.